Devapriyaji - True History Analaysed

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: 02 Gods of Bbile


Guru

Status: Offline
Posts: 1302
Date:
02 Gods of Bbile
Permalink  
 


  பைபிளின்கூறும்கடவுளர்கள்

 

யூதர்கள்ஒரேகடவுளைவணங்கிவந்தஇனத்தினர்என்றுஅநேகர்நம்பிக்கொண்டிருக்கின்றனர். ஆனால்உண்மைஅதுவல்ல. யூதர்களின்கடவுள்ஜெகோவா (Yahweh) என்றுஅறியப்பட்டாலும்மோசே (Moses) காலத்திலிருந்து, அதாவதுஇயேசுபிறப்பதற்குசுமார்ஆயிரம்ஆண்டுகளுக்குமுன்பிருந்துதான்ஜெகோவாவைக்கடவுளாகவழிபடத்தொடங்கினர். அதற்குமுன்பாபிலோனியர், கானான்தேசத்தினர்முதலியபேகன்மதத்தினர்வழிபட்டதெய்வங்களைத்தான்யூதர்கள்வணங்கினார்கள்என்றுவரலாறுகூறுகிறது. ஜேகோவாவைஏகதெய்வமாகவழிபடஆரம்பித்தபின்னரும்யூதர்கள்பலசந்தர்ப்பங்களில்பேகன்தெய்வங்களையும் , ரோமானியர், பாரசீகநாட்டினர்  ஆகியோர்வழிபட்டசூ¡¢யனையும்வழிபட்டதாகபைபிளில்சான்றுகள்உள்ளன.

பழையஏற்பாட்டின்கடவுள்உருவானவரலாற்றையும், அவருக்கும்புதியஏற்பாட்டில்இயேசுபிதாஎன்றுகுறிப்பிடும்கடவுளுக்கும் (ஜெகோவா) இடையேநிலவும்வேற்றுமைகளையும்ஆராய்ந்துபார்த்தால் 'ஆதியிலேதேவன்வானத்தையும், பூமியையும்படைத்தார்' என்றுசொல்லுவதற்குப்பதிலாக 'ஆதியிலேமனிதன்கடவுளையும், அவருடையசகாக்களையும்படைத்தான்' என்றுசொல்லத்தோன்றும்.

 

யூதசமூகத்தில்உயர்ந்தநிலையில்உள்ளமனிதர்களின்கருத்துக்களுக்கும், பணக்காரர்களின்  பார்வைகளுக்கும்மட்டும்முக்கியத்துவம்கொடுத்தஅறிஞர்களால்எழுதபட்டபுத்தகங்களின்தொகுப்புதான்பழையஏற்பாடுஎன்பதுபின்வரும், ஆதியாகமம் 24: 12,27,35,42,48 வசனங்களைவாசித்தால்தொ¢யவரும்.

 

ஜெண்ட்அவெஸ்தா (Zend Avesta) என்றபாரசீகமறைநூலிலும், புதியஏற்பாட்டிலும்உள்ளபிசாசுகளைப்பற்றியவிவரங்களைபழையஏற்பாட்டில்முழுவதுமாகஒதுக்கிவிட்டனர். ஏனெனில்பிசாசுகளைப்பற்றியகதைகள்சமூகத்தில்கீழ்நிலையில்உள்ளமக்களுக்கு¡¢யதாகும். பண்டைக்காலத்தில்ஒவ்வொருநாட்டிலும்ஒருஅரசுசார்ந்தமதம்வழக்கிலிருந்தது. எந்தநாடும்அதற்குவிதிவிலக்கல்ல. கிரேக்கம், ரோமசாம்ரஜ்ஜியம், பாரசீகம், எருசலேம்ஆகியநாடுகளில்உள்ளமக்கள்கடவுள்பரலோகத்தில்வசிப்பதாகநம்பி 'பரலோகத்திலிருகின்றதேவனை' பல்வேறுபெயர்களில்வழிபட்டார்கள். சூயெஸ் (Zeus), ஜூபிடர் (Jupiter), அகூராமாஸ்டா (Ahura mazda), எல் (El), ஏலோகிம் (Elohim), அலா (Alah), பாகால் (Baal), இயாஹோ (Iahoh) என்றுஒவ்வொருநாட்டுதெய்வத்துக்கும்பெயர்கள்வழ்ங்கின.

 

கிறிஸ்துபிறப்பதற்குமுன்சுமார் 1400 ஆண்டுகளுக்குமுன்பாகபாலஸ்தீனத்தில்வழங்கிவந்தபுராணக்கதைகளில்  கானான் (Canaan) தேசத்தில்மக்கள்எல் (El) என்றபிரதானதெய்வத்தையும், அவரோடிருந்தபாகால் (Baal) மற்றும்யாம் (Yam) என்றஇருதெய்வங்களையும்வழிபட்டுவந்தனர். மேலும்மத்தியதரைக்கடலின்கரையோரமுள்ளகிரேக்கம் (Greece) முதல்சைய்ரெனிகா (Cyrenaica) வரையுள்ளநாடுகளிலும்எல்தெய்வத்தைவழிபடும்வழக்கம்இருந்துவந்தது. எல்நடத்தியஆலோசனைமன்றத்தில்யாம்முக்கும்பாகாலுக்கும்கருத்துவேறுபாடுஉண்டானதால்விரோதம்ஏற்பட்டது. பாகால்யாம்மையுத்தத்தில்தோற்கடித்துக்கொல்லமுயன்றபோதுயாம்மின்தாயும், எல்லின்மனைவியுமானஅஷேரா (Asherah) கைதியைக்கொல்வதுமுறையல்லஎன்றுவேண்டிக்கொண்டதால்பாகால்யாம்மைக்கொல்லாமல்விட்டுவிட்டார். யாம்நதிகளுக்கும், சமுத்திரத்துக்கும்அதிபதியாகவும், பாகால்புயலுக்கானகடவுளாகவும், மண்ணில்விளைச்சலைக்கொடுக்கும்கடவுளாகவும்இருந்தனர். பாகால்ஏழுதலைகளுடையவலுசர்ப்பத்தை (dragon) யுத்தம்செய்துகொன்றார்என்றுஅவர்கள்புராணம்கூறுகிறது. அதன்பெயர்எபிரேயமொழியில்லெவியதான் (Leviathan) என்றுகூறப்படும். பழையஏற்பாட்டில்ஏசாயா 27: 1 ல்கர்த்தர் (Jehova) வலுசர்ப்பத்தையுத்தம்செய்துகொன்றார்என்றுமாற்றிச்சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. புதியஏற்பாட்டிலோவெளிப்பாடு 12: 7 ஆம்வசனத்தில்மிகாவேல் (Michael) என்றதேவதூதனும்,அவனைச்சார்ந்ததூதர்களும்  (ஏற்கனவேபழையஏற்பாட்டில்கர்த்தரால்கொல்லப்பட்ட) அந்தவலுசர்ப்பத்தைக்கொல்லமுயன்றுதோற்றுப்போனார்கள்என்றுசொல்லப்பட்டிருக்கிறது!

 __________________


Guru

Status: Offline
Posts: 1302
Date:
Permalink  
 

 

பாகால் மா¢த்தபோது அவருடைய காதலி ஏனத் (Anat) மிகவும் போராடி அவரை உயிர்த்தெழ வைக்கிறாள்ஒரு கடவுள் எதி¡¢களால் மரணமடைவதும் மீண்டும் கம்பீரமாக உயிர்த்தெழுவதும் பண்டைக்காலத்தில் பல  பேகன் மதங்களில் புராணக்கலாச்சாரமாக் இருந்திருக்கிறது (A History of God by Karen Amstrong, p 14). புதிய ஏற்பாட்டிலும் இதே கருத்து எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது.

 

ஆதியாகமத்தில் யூதர்களின் பிதாமகனான ஆபிரகாமைப் பற்றிய கதையில் அவன் சோதோம் (Sodom) என்ற நகரத்தின் அரசனுக்கு கூலிப்படைத் தலைவனாக விளங்கினான் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளதுஆபிரகாம் முதலில் பாபிலோனியா¢ன் உர் (Ur) என்ற ¡¢லே வசித்து வந்தான் . பின் அங்கிருந்து குடிபெயர்ந்து  ஹெப்ரான் (Hebron) என்ற இடத்திலுள்ள மம்ரே (Mumre) சமவெளியில் குடியிருந்தான்இது உத்தேசமாக கி.மு. 1800 வருடங்களுக்கு முன் நிகழ்ந்திருக்கலாம் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்ஏற்கனவே பலமுறை ஜெகோவா ஆபிரகாமுக்கு ஒரு நண்பனாகவும்வழிகாட்டியாகவும் இருந்து அடிக்கடி அவனை நோ¢ல் சந்தித்து உரையாடிவந்தார்ஆபிரகாமின் பேரன் யாக்கோபின்  காலத்தில் ஜெகோவா அவனை இஸ்ரேல் (Israel) என்று பெயரை மாற்றி ஷேச்சம் (Shechem) என்ற ஊருக்குக் குடிபெயர வைத்தார்இது  ஜோர்தானின் மேற்குக் கரையிலுள்ள தற்போதைய அரபு நகரமான நேப்லஸ் (Nablus) என்பதாகும்யாக்கோபின் பன்னிரண்டு புதல்வர்களின் வா¡¢சுகளே இஸ்ரேலின் பன்னிரண்டு கோத்திரத்தாரும் ஆவர்கி.மு. 1500 முதல் 1200 க்குள் அவர்களை மோசே (Moses) எகிப்து நாட்டின் அடிமைத்தளையிலிருந்து விடுவித்து அப்போது பஞ்சத்தில் வாடிய கானான் தேசத்துக்கு அழைத்து வந்தார்அவர்கள் மோசேயின் கடவுளான ஜெகோவாதான் தங்களை விடுவித்தார் என்று நம்பினார்கள்இஸ்ரவேலர்கள் என்று பைபிளில் அழைக்கப்படுகிற எபிரேயமொழி பேசும் யூதமக்கள் ஒரே இனமாக இல்லாமல் பல இனக்குழுக்கள் இணைந்தஒரு சங்கமமாயிருந்தனர்அவர்களின் ஒரே இணைப்புப் பாலம் ஜெகோவா வழிபாடுதான் என்று பைபிள் மூலம் தொ¢யவருகிறதுகி.மு. 8 ஆம் நூற்றாண்டில் கானான் தேசத்தை இஸ்ரவேலர்கள் இரண்டாகப் பி¡¢த்துவடக்குப்பகுதியை இஸ்ரேல் (Israel) என்று பெயா¢ட்டும்தெற்குப்பகுதியை யூதேயா (Judha) என்று பெயா¢ட்டும் இரண்டு அரசர்களின் கீழ் ஆளப்படும் நாடுகளாக்கினார்கள்இஸ்ரேலில் யூதர்களின்  பத்து கோத்திரத்தாரும்யூதேயாவில் இரண்டு கோத்திரத்தாருமாக வாழ்ந்து வந்தனர்.

 

மோசேயால் எழுதப்பட்டது என்று கருதப்படும்பெந்ததியூக் (Pentateuch) என்று அழைக்கப்படுகின்ற பைபிளின் முதல் ஐந்து புத்தகங்களும் மோசேயால் எழுதப்பட்டதல்லஅவர் காலத்துக்குப்பின் சுமார் ஆயிரம் ஆண்டுகள் கழித்துகிமு. 500 ஆம் ஆண்டுகளில்ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஆசி¡¢யர்களால் எழுதப்பட்டது என்று வரலாற்று ஆசி¡¢யர்கள் கருதுகிறார்கள்ஏனெனில் மோசேயால் எழுதமுடியாத அவருடைய மரணம்அவரது உடலை அடக்கம் செய்த இடம் பற்றிய விவரங்கள் போன்ற பல விஷயங்கள் இந்த புத்தகங்களில் உள்ளன (உபாகமம் 34: 5,6).

 

மோசே வணங்கிய அதே ஜெகோவாவை (Yahweh)த்தான் அவருடைய முன்னோராகிய ஆபிரகாமும் வணங்கினாரா என்ற கேள்வி எழுகிறதுஆதாமின் பேரன் காலத்திலிருந்து  மோசேக்கு ஜெகோவா முள் செடியில் அக்னியாக ¡¢ந்து தா¢சனம் தருகிறவரைக்கும் யூதர்களுக்கு ஜெகோவா என்பவர் யார் என்பது தொ¢ந்திருக்கவில்லை என்று பெரும்பாலான ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருதுகிறார்கள்.

 

 __________________


Guru

Status: Offline
Posts: 1302
Date:
Permalink  
 

¡¢கின்ற முள்செடியின் நடுவில் நின்று ஜெகோவா மோசேக்குத் தான் யாரென்று விளக்குகிறார். " நான் ஆபிரகாமின் தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனும் யாக்கோபின் தேவனும் உன் பிதாகளுடைய தேவனுமாயிருக்கிறேன்என்று சொல்லுகிறார் (யாத்திராகமம் 3: 6) எபிரேயமொழி பைபிளில் இந்த இடத்தில் 'ஏலோகிம்' (Elohim = El-Ohim) என்ற ஜெகோவாவின் மற்றொரு பெயர்தான் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதுஆனால் 'ஏலோகிம்என்ற எபிரேயமொழி வார்த்தை பன்மையில்அதாவது 'தேவர்கள்என்ற பொருளில் பயன்படுத்தப்படும் வார்த்தை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.  ஏலோகிம் என்ற வார்த்தை வரும் இடங்களில் 'தேவன்என்று தமிழிலும்ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பில் ‘God' ' என்றும் பொதுவான பெயரே பயன் படுத்தப்பட்டுள்ளதுமேலும் கடவுள் மோசேயிடம், “ ஆபிரகாம்மற்றும் ஈசாக்குயாக்கோபு ஆகியோரும் என்னை எல் ஷடாய் (El Shadaai) என்று அழைப்பார்கள்அவர்களுக்கு 'ஜெகோவா' (Yahweh) என்ற என் பெயரை நான் தொ¢யப்படுத்தவில்லை"என்றும் சொல்லுகிறார் (யாத்திராகமம் 6: 3). ஆபிரகாம் ஜெகோவாவைதான் எல் (El) என்ற பெயா¢ல் வழிபட்டார் என்று மக்களை நம்பவைக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த வசனம் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதுபைபிளில்  எல் (El) என்ற வார்த்தை ஒரு குறிப்பிட்ட பெயராகவும்பல இடங்களில் 'கடவுள்என்ற பொதுவான பொருளிலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளதுஎல் (El or Il [il]) என்பது பாபிலோனியர்அசீ¡¢யர், •போனீசியர் (Phoenicians) மற்றும் சேபியர்கள் (Sabaeans) மத்தியில் மிகவும் பழமையான் தெய்வத்தின் பெயராக இருந்தது. •போனீசியா என்பது  மத்தியதரைக் கடலின் கரையோரமாக பரந்து கிடந்த சி¡¢யாலெபனான் மற்றும் வடக்கு இஸ்ரேல் ஆகிய நாடுகள் சேர்ந்த நிலப்பரப்பு என்று வ்ரலாற்று ஆசி¡¢யர்கள் தொ¢விக்கிறனர்பழைய ஏற்பாட்டுக் காலத்தில் மோசே எகிப்திலிருந்து அடிமைப்பட்டுக் கிடந்த  யூதர்களை  கானான் (Canaan) என்று அழைக்கப்பட்ட இந்த தேசத்துக்கு அழைத்துவந்தார்.

(A History of Hebrews, Edited by Rev. R.Kittel, 1895 Theological Translation Library, Princeton, N.J., , p 180 ; Ancient History Encyclopaedia, Phoenicia by Joshva J. Mark 02 Sept. 2009)

 

கானான் தேசத்து மக்களின் பிரதான கடவுளான எல் (El) தான் ஆபிரகாம் வழிபட்ட கடவுள் என்பது பைபிள் வாசகங்கள் வழியாகவே விளங்குகிறதுஇந்த முரண்பாடுகளையெல்லம் பைபிள் மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் கண்டுகொள்ளவே இல்லைஏனெனில் பாமர மக்கள் குழம்பிப்போவார்கள்கேள்வி கேட்பார்கள் என்று மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் பைபிளில் சொல்லப்பட்ட கடவுள்களின் பெயர்களையெல்லாம் 'கர்த்தர் ' என்றும் 'தேவன்என்றும் பொத்தாம் பொதுவாக மொழிபெயர்த்துஅசல் (original) பெயர்களை மறைத்துவிட்டார்கள்ஆங்கில பைபிளில் பழைய ஏற்பாட்டு கடவுளரை ' the Lord God’ என்றும் புதிய ஏற்பாட்டில் பிதாவை 'Father who is in Heaven' என்றும் , இயேசுவைப் பற்றி குறிப்பிடும் இடங்களில் 'the Lord' என்றும் மொழிபெயர்த்து விட்டார்கள்.

 

 

 __________________


Guru

Status: Offline
Posts: 1302
Date:
Permalink  
 

பழைய ஏற்பாட்டில் முக்கியமான மூன்று யூதா¢னத் தலைவர்களைப் பற்றி  சொல்லப்பட்டுள்ளதுஅவர்கள் ஆபிரகாம்அவருடைய மகன் ஈசாக்கு மற்றும் பேரன் யாக்கோபுஅவர்கள் மூவரும் ஒரே தெய்வத்தைத்தான் வணங்கிவந்தார்கள் என்று நம்பப்பட்டாலும்அவர்கள் காலத்திலிருந்த மக்கள் அருகிலுள்ள கானான் தேசத்தின் மதக்கலாச்சாரத்தைப் பின்பற்றி அவர்களின் பாகால் (Baal), மார்துக் (Marduk), ஏனத் (Anat) போன்ற தெய்வங்களை வணங்கிவந்தனர் என்பது வெளிப்படைகானான் தேசத்துத் பிரதான

கடவுளான எல் (El) என்பவர்தான் ஆபிரகாமின் கடவுளாக இருக்கவேண்டும்சாலேம் இராஜாவும், ‘உன்னதமான கடவுளாகிய  எல்-யோனின் (El-yon) பிரதான ஆசா¡¢யனுமான மெல்கிசேதக் (Melichizedek) என்பவருக்கு ஆபிரகாம் அப்பமும் திராட்சை மதுவும் கொடுக்கஅவர் ஆபிரகாமுக்கு ‘உன்னதமான தேவனின் (El-yon) ஆசீர்வாதம் உண்டாயிருப்பதாக என்று கூறி ஆசி வழ்ங்கினார்ஆபிரகாம் அதைப் பெற்றுக்கொண்டார்

ஆதியாகமம் 15: 18,19). இந்த மெல்கிசேதக் தகப்பனும்தாயும்வம்ச வரலாறும் இல்லாதவன்இவன் துவக்கமும் ஜீவனின் முடிவுமுடையவனாயிராமல்தேவனுடைய குமாரனுக்கு ஒப்பானவனாக (Son of God) இருந்தான் என்று புதிய ஏற்பாட்டில் எபிரேயர் 7: 3 ல் சொல்லப்பட்டுள்ளதுஇதனால் இவனும் யூதர்களால் கடவுளுக்கு ஒப்பாகக் கொண்டாடப்பட்டான் என்று தெளிவாகிறதுமெல்கிசேதக்கை ஆதி அந்தமில்லாதவர் என்றும்,  கடவுளின் குமாரன் என்றும் சொல்லியிருக்கும்போதுஇயேசுவை எப்படிப் பரலோகத்திலுள்ள பிதாவின் ஒரே பேறானஏக குமாரன் என்று கூறமுடியும்இதில் யார் மூத்தவர்யார் இளையவர் அல்லது இருவரும் ஒருவர்தானாபைபிளில் விடை இல்லைசேதக் (Zedech அல்லது Zydik அல்லது zadik அல்லது Zaddiq) என்ற கடவுளை எருசலேமின் ஆதி குடிமக்களான எபூசியர் (Jebusites) வணங்கிவந்ததாக ஆராய்ச்சியாளர் தொ¢விக்கின்றனர்.  எபூசியர் கானானிய வம்சத்தினர்யூதர்கள் எருசலேமைக் கைப்பற்றுமுன் அது ஜெபுஸ் (Jebus) என்ற பெயரால் அழைக்கப்பட்டதுஎருசலேமின் ஆதிகுடிமக்களாகிய எபூசியரை யூதேயாவில் குடியேறவந்த யூதர்களால் முற்றிலுமாகத் துரத்திவிடமுடியவில்லைஆகையால் இந்நாள் மட்டும் எபூசியர் யூதர்களுடனே எருசலேமில் குடியிருக்கிறார்கள் என்று பழைய ஏற்பாட்டில் யோசுவா என்ற புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது (யோசுவா 15: 63). இந்த மெல்கிசேதக் என்ற பெயர் கடவுளுக்கு¡¢ கானானியப் பெயர் என்பதில் சந்தேகமேயில்லை.

 

 

 __________________


Guru

Status: Offline
Posts: 1302
Date:
Permalink  
 

 இந்த சேதக் அல்லது சாதிக் என்ற பெயர் கிரேக்கர்கள் வணங்கும் ஜூபிடா¢ன் மறுபெயராகவும் இருந்தது. "சாதிக்கிற்கு மகிமை உண்டாவதாக என்று பாடும் கீதங்களை பூமியின் கடையாந்திரங்களிலிருந்து கேட்கிறோம்என்று ஏசாயா 24: 16 ல் சொல்லபப்படுகிறதுதமிழ் பைபிளில் சாதிக் என்ற எபிரேய வார்த்தைக்கு 'நீதிபரன்என்ற வார்த்தையும்ஆங்கில பைபிளில் the Righteous என்றும் இட்டு மொழிபெயர்த்திருக்கிறார்கள்பழைய ஏற்பாடு மூலமொழியான எபிரேயமொழியிலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டதாகும்என்வே எபிரேய ஆங்கில இடைவா¢ மொழிபெயர்ப்பு பழைய ஏற்பாட்டில் (Hebrew Interlinear Old Testament) சாதிக் (Zaddiq) என்ற வார்த்தையை இவ்வசனத்தில் காணலாம்.

(The Mysteries of Adoni by S.F.Dunlap, Williams and Norgate, London,p 60)

மெல்கிசேதக் (Melchizedek) என்றால் செமிடிக் (Semitic) மொழிகளில் அதோனைசேதக் (Adonaizedek) என்று மறுபெயர்எபிரேய மொழியிலுள்ள அசல் (original) பழைய ஏற்பாட்டில் பல இடங்களில் ஜெகோவாஅதோனை (Adonai அல்லது Adoni) என்று அழைக்கப் படுகிறார்அதோனையின் மற்றொரு பெயர் தான் மெலோக் (Meloch) என்பது.

A History of Hebrews, Edited by Rev. R.Kittel, 1895, Theological Translation Library, Princeton, N.J., p 179)

பழைய ஏற்பாட்டுக்காலம் முடிந்து கடந்த இரண்டாயிரத்து நானூறு ஆண்டுகளாக ஜெகோவா யாருக்கும் தா¢சனம் தரவில்லைபுதிய ஏற்பாட்டுக்காலத்தில் தேவதூதர்களையும்பா¢சுத்த ஆவியையும் அனுப்பி மனிதர்களுக்குத் தகவல்கள் தருகிறார்தன் குமாரனாகிய இயேசுவுக்குக் கூட ஜெகோவா தா¢சனம் தரவில்லை!

 பழைய ஏற்பாட்டில் ஆதியாகமம் 18 ஆம் அதிகாரத்தில்ஜெகோவா (Yahweh) ஆபிரகாமுக்குத் நோ¢ல்வந்து தா¢சனம் தந்ததாக எழுதப்பட்டுள்ளதுஆனால் தனியாக வரவில்லைஆதியாகமம் 18: 2 ல் ' மூன்று புருஷர் ஆபிரகாமுக்கு எதிரே நின்றார்கள்அவன் அவர்களைக் கண்டவுடன் எதிர்கொண்டு ஓடிவந்து தரைமட்டும் குனிந்து வணங்கினான்என்றிருக்கிறதுஆனால் 18: 33 ல் ஜெகோவா ஆபிரகாமோடே பேசி முடித்தபின்பு போய்விட்டார் என்று கூறப்படுகிறது.  9 ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் ‘அந்த இரண்டு தூதரும் சாயங்காலத்தில் சோதோம் (Sodom) நகரத்துக்கு  வந்தார்கள் என்றிருக்கிறதுஅப்படியானால்ஜெகோவா முதலில் அங்கிருந்து போய்விட்டார்அவரோடு வந்த இரு தேவதூதரும் அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட பணியின் நிமித்தம் சோதோமுக்கு வந்தார்கள் என்று தொ¢கிறது.

 

 __________________


Guru

Status: Offline
Posts: 1302
Date:
Permalink  
 

ஆபிரகாமின் பேரனான யாக்கோபுக்கும் பலமுறை கடவுள் தா¢சனம் கிடைத்திருக்கிறதுஒருமுறை அவன் ஆரான் (Haran) என்ற ¡¢ல் சென்று உறவினர்களைச் சந்திக்கச்செல்லும்போது வழியில் யோர்தான் பள்ளத்தாக்கின் அருகிலுள்ள லுஸ் (Luz) என்ற இடத்தில் பயணக் களைப்பினால் ஒரு கல்லின் மேல் தலைவைத்து உறங்கிப்போனான்அப்பொழுது அவன் கனவில் 'எல்தோன்றி  அவனுடைய சந்ததிகள் பெருகி ஒரு வலிமைவாய்ந்த தேசம் ஆவார்கள் என்றும் கானான் தேசம் முழுதும் அவர்கள் கைவசம் வரும் என்றும் அவனை ஆசீர்வதிக்கிறார்அதிகாலையில் எழுந்துதன் தலைக்கு வைத்திருந்த கல்லைஎடுத்து அதைத் தூணாக நிறுத்தி , இந்தக் கல் தேவனுக்கு வீடாகும் என்று சொல்லி அதற்கு எண்ணெய் அபிஷேகம் செய்துபொருத்தனை பண்ணிக்கொண்டான்மேலும் அந்த இடத்தைப் புனிதஸ்தலமாகக் கருதி அதற்கு பெத்தேல் (Bethel) என்று பெயா¢ட்டான். [எபிரேய மொழியில் Beth-El என்றால் எல் என்ற கடவுளின் இல்லம் என்று பொருள்] (ஆதியாகமம் 28: 10 -22). இதைக் கல் தூணுக்கு அபிஷேகம் செய்து இந்துமதத்தினர்

வழிபடுகின்ற 'சிவலிங்க வழிபாடுஎன்று சொல்லலாம்பழைய ஏற்பாட்டுக் காலத்தில் யூதர்களிடையே ‘சிவலிங்க வழிபாடு வழக்கத்திலிருந்தது என்பதற்கு இதுவே அத்தாட்சி.மீண்டும் ஒருநாள் எல் என்கிற தேவன் யாக்கோபுவுக்குத் தா¢சனம் தந்து ,’நீ தூணுக்கு அபிஷேகம் செய்து எனக்குப் பொருத்தனை செய்துகொண்ட பெத்தேலிலே உனக்குத்தா¢சனமான தேவன் நானே என்கிறார் (ஆதியாகமம் 31: 13). கல்தூண் (சிவலிங்கம்வணக்கத்துக்குத்  பைபிளில் மேலும் உதாரணங்கள்  உள்ளனஒருமுறை இஸ்ரேலுக்கும் பெலிஸ்தருக்குமிடையே நிகழ்ந்த யுத்தத்தில் இஸ்ரேலியர் பெலிஸ்தரை முறியடித்தார்கள்அப்போது சாமுவேல் என்ற தீர்க்கத்தா¢சி மிஸ்பா (Mispah) என்ற ஊருக்கும் ஷேன் (Shen) என்ற ஊருக்கும் நடுவில் ஒரு கல்லை எடுத்து நிறுத்தி “இம்மட்டும் ஜெகோவா எங்களைக் காத்தார் என்று சொல்லி அதற்கு ‘எபனேசர் (Ebenezer) என்று பெயா¢ட்டார் (1 சாமுவேல் 7: 12).

மற்றொருமுறை யாக்கோபு தனித்திருக்கும்போது எல் (El) மனித உருவில் வந்து யாக்கோபுவுடன் இரவு முழுதும் மல்யுத்தம்(?) பு¡¢ந்தார்அவருடன் சண்டையிடுகிறபோது யாக்கோபுவின் தொடைச்சந்து சுளுக்கியதுபொழுது விடியும்போது அவர் நான் போகிறேன் என்றார்அவன் நீர் என்னை ஆசீர்வதித்தாலொழிய உம்மைப் போகவிடேன் என்றான் . அப்பொழுது அவர்உன் பெயர் இனி யாக்கோபு எனப்படாமல் இஸ்ரேல் (Isra-El) எனப்படும் அன்று அவன் பெயரை மாற்றுகிறார்இஸ்ரேல்  என்றால் ‘எல் ஆளுகின்றார் ( El Rules) என்று பொருள். (Jewish Study Bible, Oxford University Press, p 68)  யாக்கோபுநான் தேவனை முகத்துக்கு முகம் நோ¢ல் கண்டேன்என்று சொல்லி அந்த இடத்துக்கு பெனியேல் (Peni-El) [பெனியேல் என்றால் ‘எல் என்ற கடவுளின் முகம் என்று பொருள்என்று பெயா¢ட்டான் (ஆதியாகமம் 32: 22 -30).

 

 __________________


Guru

Status: Offline
Posts: 1302
Date:
Permalink  
 

கி.மு.எண்ணூறுகளில் ஆகாப் (Ahab) என்ற அரசன் இஸ்ரேலை ஆட்சி செய்தான்அவன் சீதோன் (Sidon) நாட்டு (தற்போதைய லெபனான் நாடுஇளவரசி யேசபெல் (Jesabel)  மணம் செய்திருந்தான்யேசபெல் பாகால் (Baal) என்ற தெய்வத்தை  வழிபடும் பேகன்மதம் சார்ந்தவள்அதனால் ஜெகோவாவை வழிபட்டு வந்த ஆகாபும் மனைவியுடன் சேர்ந்து பாகாலை வணங்க ஆரம்பித்தான்பாகாலுக்காக சமா¡¢யாவில் கோவில் எழுப்பிவிக்கிரகங்களையும்பலிபீடத்தையும் கட்டுவித்தான்யூத மக்களும் பாகலையே வழிபட்டனர்.

அப்பொழுது எலியா (Elijah) [இவருடைய பெயா¢லும் எல் இருக்கிறதுஎன்ற தீர்க்கத்தா¢சி (ஆகாபிடம் வந்து பாகால் உண்மையான கடவுள் அல்லஜெகோவாவே உண்மையான கடவுள்அதை நான் நிரூபிக்கிறேன் என்று சவால் விட்டான்உடனே ஜெகோவாபாகால் ஆகிய இரு தெய்வங்களுக்குமிடையே ஒரு போட்டி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.  எலியாவும்அரசனும்பா¢வாரங்களும்மக்களும் கார்மல் குன்றின்மேல் (Mount Carmel) ஏறினார்கள்பாகாலின் புரோகிதர்கள் 450 பேரும்யேசபெல் இராணியின் ஆதரவாளர்களான 400 பேகன் தீர்க்கத்தா¢சிகளும் வந்திருந்தனர்எலியா இரண்டு காளைகளை வரவழைத்து கசாப்பு செய்து இரண்டின் மாமிசத்துண்டங்களையும் தனிதனியாக இரு பலி பீடங்களின்மேல் வைக்கப்பணித்தான்ஒன்று பாகாலுக்குமற்றொன்று ஜெகோவாவுக்குஎலியாபாகாலின் புரோகிதர்களைபார்த்து நீங்கள் வானத்திலிருந்து நெருப்பு கீழிறங்கிவந்து பலிபீடத்தின் மேலுள்ள காளையைத் தகனபலியாக்குமாறு  பாகாலை வேண்டி கொள்ளுங்கள் என்றான்அவர்கள் பலவாறு வேண்டுதல்கள் செய்தும்கூவி முறையிட்டுப் பார்த்தும் நேரம் சென்றதே தவிர நெருப்பு வானத்திலிருந்து இறங்கிவரவில்லைஎலியா தகனபலிக்காக விறகுகளை அடுக்கி அதன்மேல் காளையின் மாமிசத்தை  வைத்திருந்தார்விறகின் மீது குடம் குடமாய் தண்ணீரை ஊற்றச்செய்து வாய்க்காலாக வடியவைத்தார்பின்னர்

எலியா ஜெகோவாவை பிரார்த்தித்து வேண்டிக்கொண்டதும் நெருப்பு தோன்றி

பலிபீடத்தில் ஜெகோவாவுக்ககாக வைத்திருந்த காளையை ¡¢த்து தகனம் செய்தது.  (பாஸ்பரஸ் [Phosphorus] தண்ணீ¡¢ல் மூழ்கியிருக்கும்போது ¡¢வதில்லைதண்ணீர் உலர்ந்தவுடன் ¡¢யும்எலியா •பாஸ்பரசின் பயன்பாட்டைத் தொ¢ந்து வைத்திருக்கலாமென்றும்அதை பயன்படுத்தி இந்த ஜாலவித்தையை நிகழ்த்தியிருக்கலாம் என்றும் ஆராய்ச்சியாளர் கருதுகின்றனர்.) அதைப்பார்த்த அனைவரும் தரையில் சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து ஒரேகுரலில் ஜெகோவாவே உண்மையான தேவன் என்று ஏற்றுக்கொண்டனர்அப்போதும் எலியா விடவில்லைமக்களைத் தூண்டிவிட்டு பாகாலின் புரோகிதர்கள்தீர்க்கத்தா¢சிகள் அனைவரையும் வெட்டிக் கொன்றுவிட்டான் ( 1 இராஜாக்கள் 18 ஆம் அதிகாரம்). இவ்வாறு கொஞ்சம் வரலாறும்நிரம்ப கற்பனையும் கலந்த மாயாஜாலக் கதைகள் பைபிள் முழுதும் பரந்து கிடக்கின்றன.

 

எகிப்தில் சினாய் அருகிலுள்ள கந்திலெ ஆஜ்ருத் (Kuntillet ‘Ajrud) என்ற இடத்தில் அகழ்வாராய்ச்சி மூலம் கிடைத்த கற்சாடிகளின் மேல் எழுதப்பட்டிருந்த வாசகங்களை படித்தபோது ஜெகோவா என்ற யூதர்களின் கடவுளுக்கு அஷேரா (Ashera) என்ற மனைவி இருந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பது தொ¢யவந்திருக்கிறதுஇந்த அஷேரா கானான் நாட்டினா¢ன் பிரதான கடவுளான எல் (El ) லின் மனைவியும்கானான் மக்களால் 'அன்னை தெய்வம்என்று கொண்டாடப்பட்டவளும் ஆவாள்இந்த கற்சாடிகள் கி.முஎட்டாம் நூற்றாண்டைச் சார்ந்தவை என்று கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளது.ஒரு கற்சாடியின் மேல் 'ஜெகோவாவிற்கும் அவருடைய அஷேராவுக்கும் ' என்று பொறிக்கப்பட்டுள்ளதுஇன்னொன்றில் 'சமா¡¢யாவின் ஜெகோவா மற்றும் அவருடைய அஷேராஎன்று எழுதப்பட்டுள்ளதுமற்றொன்றில் 'தெமானின் (Teman) ஜெகோவா மற்றும் அவருடைய அஷேராவின் நாமத்தில் உன்னை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன்என்று பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறதுஎப்ரானிலிருந்து (Hebron) எட்டு மைல் தூரத்திலுள்ள கிர்பெத் எல்-கோம் என்ற ¡¢ல் ஒரு கல்லறையின் மூடுகல்லில் ' ஜெகோவாவினாலும் அவருடைய அஷேராவினாலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்என்று எழுதப்பட்டக் கல்வெட்டைக் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள்இதுவும் கி.மு.எட்டாம் நூற்றாண்டைச் சார்ந்ததே. (Ze’ev Meshel, Archeologist, Tel Aviv University, 1974/75)

 

எருசலேமிலுள்ள ஜெகோவாவின்  தேவாலயத்திலும் அஷேராவின் விக்கிரகத்தை பிரதிஷ்டை செய்து யூதர்கள் வழிபட்டு வந்தனர் என்பதற்கு பைபிளில் சான்று உள்ளதுஜோஸியா (Josiah) என்ற அரசன் ஜெகோவாவின் ஆலயத்திலிருந்து அஷேராவின் விக்கிரகத்தை அகற்றி அதை எருசலேமுக்கு புறம்பே கொண்டுபோய் அழித்தான் என்று 2 இராஜாக்கள் 23: 6 ல் கூறப்பட்டுள்ளதுஇதில் அஷேரா என்ற பெயர் தமிழ் பைபிளிலும்ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பைபிள்களில்  ஜேம்ஸ் மன்னர் தொகுப்பிலும் (King James Version) தவிர்க்கப்பட்டு வேறு வார்த்தைகள் பயன்படுத்தப்பட்டு உள்ளன.   ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பைபிள்களில் புதிய அகில உலகத் தொகுப்பிலும் (New International -Version), புதிய அமொ¢க்கன் ஸ்டான்டர்ட் தொகுப்பிலும் (New American Standard Version), எபிரேய  மொழியிலுள்ள பழைய ஏற்பாட்டிலும் ( Hebrew Old Testament) 'அஷேராஎன்ற பெயர் உள்ளதுதமிழாக்க பைபிளில் மக்களுக்குப் பு¡¢யாமலிருப்பதற்காக பல இடங்களிலும் அஷேரா என்ற அவ்வார்த்தைஅஷேராவின் விக்கிரகத்தை பச்சை மரங்களின் அடியில்வைத்து  யூதர்கள் வணங்கிவந்தார்கள் என்பதால்  'தோப்பு விக்கிரகம்என்றே மொழிபெயர்க்கப்பட்டு மறைக்கப் பட்டுள்ளது.

 

யூத மக்கள் அஷேராவுக்கு உயர்ந்த மலைகளிலும்பச்சை நிறமுள்ள பொ¢ மரங்களின் அடியிலும்தேவாலயத்திலும் விக்கிரகங்களை ஸ்தாபித்து வழிபட்டனர் என்று பைபிளில் சொல்லப்பட்டுள்ளதுபெண் தெய்வத்தை வணங்குவது பிடிக்காமலும்அஷேராவையும்பாகாலையும் பிற மதத்தினர் வழிபட்டதாலும்ஜெகோவா மட்டும் தான் யூதர்களின் தெய்வம் என்று சொல்லி யூத தீர்க்கத்தா¢சிகள் அப்போதிருந்த அரசர்களைத் தூண்டி அஷேராவின் சிலைகளயும்பாகாலின் விக்கிரகங்களையும் நிர்மூலமாக்கச் செய்தனர்அஷேராவைப் பற்றிய குறிப்புகள் பின்வரும் பைபிள் அத்தியாயங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இடங்களில் காணப்படுகின்றனயாத்திராகமம் 34: 13; உபாகமம் 7: 5; 12: 3; 16: 21;  நியாயாதிபதிகள் 3:7; 6:25,26,28,30; 1 இராஜாக்கள் 14:15,23; 15:13; 16:33, 18:19; 2 இராஜாக்கள் 13:6; 17; 10,16; 21:3, 4;14: 15; 2 நாளாகமம் 14:3;15:16; 17:6; 19:3; 24:18; 31:1; 33:3,19; 34:4,7; ஏசாயா 27:99; மீகா 5:14.

 

அஷேராவை 'பரலோகத்தின் அரசி' (Queen of Heaven) என்று யூதர்கள்  கொண்டாடினர்  என்றும் அவளுக்கு பானபலிகளைப் படைத்தும்தூபம் காட்டியும் வழிபட்டனர் என்பதற்கு எரேமியா 7: 8; 17: 2; 44: 17 ஆகிய வசனங்களில் சான்றுகள் உள்ளனஆனால் தமிழ் பைபிளில் அஷேராவை 'தோப்புஎன்றும் பரலோகத்தின் அரசி என்பதை 'வானராக்கினிஎன்றும் மொழிபெயர்த்து தமிழ் மக்களுக்குப் பு¡¢யாமலிருக்க மாற்றம் செய்திருக்கிறார்கள்ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பைபிள் பதிப்புகளில் புதிய அகில உலகத் தொகுப்பிலும் (New International Edition), புதிய அமொ¢க்கன் ஸ்டான்டர்ட் தொகுப்பிலும் (New American Standard Edition)  தவிர மற்ற பதிப்புகளில் இவ்வாறே அஷேராவின் பெயர் மறைக்கப்பட்டுள்ளதுஎபிரேய மொழி மூலமும் நேரடி ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பும் உள்ள பைபிளில் (Hebrew Interlinear Old Testament) வார்த்தைகள் மற்றப்படவில்லை.

 

யூதர்கள் அஷேரா என்ற பெண் தெய்வத்தை ஜெகோவாவின் மனைவியாக்கி வழிபட்டதைப் போல கிறிஸ்தவ மதத்தின் தொடக்க காலத்தில் வேற்று மதத்தினா¢ன் பெண்தெய்வத்தை போற்ற ஆரம்பித்தனர் என்று கருத இடமிருக்கிறது.. பவுல் அப்போஸ்தலர் தன் நண்பர்களுடன் எபேசு (Ephesus) என்ற தற்போதைய துருக்கியில் உள்ள பழைமையான நகரத்தில்  கிறிஸ்துவைப் பற்றி பிரசங்கம் செய்யச் சென்றபோதுநகரத்திலிருந்தவர்கள் அவர்கள் வணங்கிவந்த மகாதேவி தியானாள் [டயானா] (Diana) என்பவளே இயேசுவை விடப் பொ¢யவள் என்று கத்தி கலகம் செய்து அவர்களை விரட்டியடித்தனர். (அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 19: 27,28: 34, 35). பெண்தெய்வமான டயானாவை வழிபடும் பழக்கம் ரோமானியா¢டமும்அருகிலுள்ள எல்லா ஆசியநாடுகளிலும் பரவலாக இருந்ததுஅவள் வேட்டை தெய்வமாகவும்பெண்களுடைய கர்ப்பத்தைப்  பாதுகாத்து சுகப்பிரசவமாக்கும் தெய்வமாகவும் வணங்கப்பட்டாள்பின்பு இப்பழக்கம் கிறிஸ்தவா¢டையே பரவியிருக்கக்கூடும்அது பற்றி புதிய ஏற்பாட்டில் குறிப்பிடவில்லை என்றாலும் தற்காலத்தில் கூட கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் பெண்குழந்தைகளுக்கு டயானா (Diana) என்று பெயர் வைக்கும் பழக்கம் உள்ளதைப் பார்க்கும்போது இந்த பெண் தெய்வத்தையும்  அவர்கள் முன்னர் வழிபட்டிருக்கவேண்டும்  என்று கருதவேண்டியிருக்கிறது

 

கிறிஸ்தவ மதத்தின் தொடக்கத்திலிருந்தே இயேசுவின் தாயான 'கன்னிமா¢யாளையும் தெய்வமாக வணங்க ஆரம்பித்தனர்எகிப்தில் வழங்கிய மதத்தில் அவர்களின் கன்னிப் பெண்தெய்வமான ஐசிஸ் (Isis) தன் குழந்தை ஹோரசை (Horus) மடியில் வைத்துக் கொண்டிருப்பது போன்ற உருவச்சிலைகளைக் கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்கள் சற்றே மாற்றி வடிவமைத்து பெயரை மாற்றி ஐசிஸைக் கன்னி மா¢யாளாகவும்கையிலுள்ள குழந்தையை இயேசுவாகவும் கருதி வழிபடத் தொடங்கினர்எகிப்தியத் தெய்வமான ஐசிஸ் 'நிலவுத் தெய்வமாக' (Moon Goddess) வணங்கப்பட்டு வந்தாள்ஆகவே கன்னிமா¢யாளின் அடையாளமாக பிறைச் சந்திரனை ஏற்படுத்தினர்சூ¡¢யனின் கதிர்கள் பின்புலத்திலிருந்து வருவது போல் ஒரு தோற்றத்தையும் ஏற்படுத்தினர்அநேக மாதாகோவில்களில் கன்னிமா¢யாளின் சிலை பிறைசந்திரனின் மேல் கையில் குழந்தை இயேசுவுடன் நிற்பது போல் வடிவமைத்திருப்பார்கள்உதாரணம்வேளாங்கண்ணி மாதா.  புரோடஸ்டன்ட் கிறிஸ்தவமதம் தோன்றியபின் அவர்கள் மட்டும் இப்பழக்கத்தை விட்டொழித்தனர்.

 

பாபிலோனியர் சூ¡¢யக் கடவுளுக்கு ஷமாஷ் (Shamash) என்று பெயா¢ட்டு சிப்பாரா (Sippara) மற்றும் லார்சா (Larsa) என்னும் நகரங்களில் கோவில்கள் கட்டி வழிபட்டனர்அவர்கள் வானவெளியில் கிழக்கிலொன்று மேற்கிலொன்றாக இரு வாசல்கள் இருப்பதாகவும்காலையில் கிழக்கு வாசல் வழியாக சூ¡¢யன் வந்து உலகத்துக்கு பகலெல்லாம் ஒளியைத்தந்துவிட்டு மாலையில் மேற்குவாசல் வழி மறைந்துவிடுவாகவும் நம்பினர்வீறு கொண்ட இரண்டு குதிரைகள் பூட்டிய இரதத்தில் சூ¡¢யன் பவனி வருவதாகவும் நம்பினர்.

கிரேக்கர் சூ¡¢யக் கடவுளை ஹீலியோஸ் (Helios) என்றும்அப்போலோ (Appolo) என்றும் அழைத்தார்கள்லத்தீன் மொழியில் சோல் (Sol) என்று சூ¡¢யக் கடவுள் அழைக்கப்பட்டார்சூ¡¢யக்கடவுளின் ஹீலியோஸ் என்ற கிரேக்கமொழிப்  பெயா¢லிருந்து எல் (El) அல்லது ஏலி (Eli) என்ற பெயர் கானானியர் மொழியிலும்எபிரேயமொழியிலும் வந்திருக்கலாம். "ஏலிஏலிலாமா சபக்தானி?" (என் தேவனேஎன் தேவனேஏன் என்னைக் கைவிட்டீர்?) என்று சிலுவையில் அறையப்பட்டிருந்த இயேசு சத்தமாக பிதாவை அழைத்தாக மத்தேயு 27: 46 ல் சொல்லப்படுகிறது.

 

 __________________


Guru

Status: Offline
Posts: 1302
Date:
Permalink  
 

பாபிலோனியரையும்கிரேக்கரையும் வழியொற்றி யூதர்களும் சூ¡¢யக் கடவுளை வழிபடத் தொடங்கினர்யூதர்கள் சூ¡¢ வழிபாடு செய்து வந்தனர் என்பதற்கும் சான்றுகள் பைபிளிலேயே உள்ளன. "இதோகர்த்தருடைய (ஜெகோவாஆலயத்தின் வாசல் நடையிலே மண்டபத்துக்கும் பலிபீடத்துக்கும் நடுவேஏறக்குறைய இருபத்தைந்து புருஷர்தங்கள் முதுகை ஜெகோவாவின் ஆலயத்துக்கும்தங்கள் முகத்தைக் கீழ்த்திசைக்கும் நேராகத் திருப்பினவர்களாய்க் கிழக்கே இருக்கும் சூ¡¢யனை நமஸ்கா¢த்தார்கள்" (எசேக்கியேல் 8: 16).

 பழைய ஏற்பாட்டின் இறுதிலுள்ள மல்கியா என்ற புத்தகத்தில் சூ¡¢யனைப் பற்றிய ஒரு குறிப்பு உள்ளதுஅது பின்னால் அவதா¢க்கபோகும் இயேசு கிறிஸ்துவைப் பற்றிய ஒரு தீர்க்கத்தா¢சனம் என்று கிறிஸ்தவர்கள் நம்புகிறார்கள். "என் நாமத்துக்குப் பயந்திருக்கிற உங்கள் மேல் நீதியின் சூ¡¢யன் உதிக்கும்அதன் சிறகுகளின் கீழ் ஆரோக்கியம் இருக்கும்நீங்கள் வளரும்  கன்றுக்குட்டிகளைப் போல துள்ளித் தி¡¢வீர்கள்" (மல்கியா 4: 2). இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சூ¡¢யன் பாபிலோனியரும்எகிப்தியரும் வணங்கிவந்தஇரண்டுபக்கமும் சிறகுகளையுடைய வட்டவடிவமான சூ¡¢யக்கடவுளின் சிற்பத்தை ஒத்திருக்கிறதுஇயேசு சூ¡¢யனாகவே வருணிக்கப்படுகிறார்புதிய ஏற்பாட்டிலும் லூக்கா 1: 79 ல் இயேசுவின் பிறப்பை முன்மொழியும்போது " உன்னதத்திலிருந்து தோன்றிய அருணோதயம் நம்மைச் சந்தித்திருக்கிறதுஎன்று சொல்லப்படுகிறதுகத்தோலிக்கக் கிறிஸ்தவர்களின் மாதாகோவில்களில் வட்டவடிவில் பிரகாசமான தட்டின் சுற்றுவட்டத்தில் கதிர்களின் வடிவத்தோடு ஒரு உலோக சிற்பம் (சூ¡¢ வடிவம்பீடத்தின் மீது வைத்திருப்பதையும் பிரார்த்தனை முடிவில் பாதி¡¢யார் அதைக்கையில் எடுத்து அசைத்து மக்களுக்கு ஆசீர்வாதம் வழங்குவதையும் இன்றும் காணலாம்.

 

பல கிறிஸ்தவப் பண்டிகைகள் சூ¡¢ வணக்கத்தைச் சுற்றியே வருகின்றனமுக்கியமாக கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகைஅரேலியன் (Aurelian) என்ற ரோமானியப் பேரரசர் கி.பி.213 ல் மித்ரா என்ற சூ¡¢யக்கடவுளான சோல் இன்விக்டஸ் (Sol Invictus) இன் பிறந்த நாளை டிசம்பர் 25 ஆம் நாள் கொண்டாடும்படி நாடு மக்களைப் பணித்தார்சோல் இன்விக்டஸ் என்றால் 'வெல்லமுடியாத சூ¡¢யன்என்று பொருள்நான்காம் நூற்றண்டில் கான்ஸ்டான்டைன் பேரரசர் காலத்தில் அதையே கிறிஸ்துவின் பிறந்த நாளாக கிறிஸ்தவர் ஏற்றுக்கொண்டனர்டிசம்பர் மாதம் என்பது மிகவும் குளிர் நிறைந்த மாதம்இரவில் எவரும் வெளியே செல்லமாட்டார்கள்ஆனால் கிறிஸ்து பிறந்த அன்று இரவில் வயல்வெளியில் படுத்திருந்து தங்கள் ஆட்டு மந்தையை பாதுகாத்துக் கொண்டிருந்த மேய்ப்பர்களுக்கு தேவதூதர்கள் காட்சியளித்து இயேசு பிறந்ததை அறிவித்தார்கள் என்று பைபிள் சொல்லுகிறதுஇயேசு டிசம்பர் 25 ல் பிறந்திருந்தால் இது எப்படி சாத்தியம் ஆகும்எனவே அவர் வேனிற்காலத்தில்தான் பிறந்திருக்கவேண்டும்பேகன் மதத்துக் கடவுளான மித்ராவின் பிறந்த நாளான டிசம்பர் 25 ஆம் நாள் இயேசுவின் பிறந்த நாளாக மாறிவிட்டது!

 

கிறிஸ்தவர்களின் 'ஈஸ்டர்' (Easter) பண்டிகையும் சூ¡¢யனைச் சர்ந்ததுதான்ஆங்கிலத்தில்   (ஈஸ்டர்அன்ற வார்த்தையே சூ¡¢யன் உதிக்கும் கிழக்குத் (East) திசையை ஆதாரமாகக்க் கொண்டு அமைந்ததுதான்முற்காலத்தில் ஈஸ்டர் அன்று உதயத்தில் சூ¡¢யன் நடனமாடுவதாக இங்கிலாந்தில் ஒரு நம்பிக்கை நிலவியதுசாக்சனி (Saxony) மற்றும் பிராண்டன்பர்க் (Brandenburg) என்னும் ஊர்களில் வசித்த விவசாயிகள் இன்றும் ஈஸ்டர் அன்று  குன்றுகளின் மேல் ஏறி சூ¡¢யன் உதித்துத் துள்ளிவருவதைப் பார்ப்பதை வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளனர்யூதர்களின் பஸ்கா பண்டிகையைப் போல் ஈஸ்டரும் ஒவ்வொரு வருடமும் வெவ்வேறு நாட்களில் வரும்காரணம்வருடத்தில் இரு நாட்கள் சூ¡¢யன் பூமியின் பூமத்திய ரேகைக்கு நேராக வருகிறதுஅதாவது மார்ச் 20/21 லும்செப்டெம்பர் 21/22 லும்அந்நாட்களில் இரவும் பகலும் ஒரே கால அளவுடன் இருக்கும்மார்ச் 21 ஆம் நாள் 'வசந்தகால பூமத்தியம்' (Vernal Equinox) என்றும் செப்டெம்பர் 22 ஆம் நாள் 'இலையுதிர்கால பூமத்தியம்' (Autumnal Equinox) என்றும் அழைக்கப்படும்வசந்தகால பூமத்திய நாளுக்குப் பின் வரும் பௌர்ணமி கழிந்த முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஈஸ்டர் வரும்.  இந்த பண்டிகையின் வேர்கள் சூ¡¢யனுக்கும்பூமிக்கும்சந்திரனுக்கும் உள்ள உறவினைச் சார்ந்த சூ¡¢யக் கடவுள் வழிபாட்டில் தொடங்கியதாகும்ஒவ்வொரு நாளும் மாலையில் சூ¡¢யன் மறைந்து (மா¢த்துமறுநாள் காலையில் உதித்து எழுவதாக (உயிர்த்தெழுவதாகசூ¡¢யனைப் பிரதான கடவுளாக வணங்கிவந்த ரோமானியப் பேகன் மதத்தினர் நம்பினர்இந்த நம்பிக்கையே ஈஸ்டர் பண்டிகையின் வித்து.

 

மோசே காலத்திலிருந்து சனிக்கிழமையே (Sabbath) ஓய்வுநாளாக பல நூற்றண்டுகள் அனுசா¢க்கப்பட்டு வந்ததுரோமானிய சாம்ரஜ்ஜியத்தில் பேகன் மதத்தினர் மித்ரா என்ற சூ¡¢யக் கடவுளை ஞாயிற்றுக் வழிபடும் வழக்கம் கொண்டிருந்தனர்கிறிஸ்தவர்கள் ரோமப் பேரரசர் கான்ஸ்டன்டைன் காலத்தில் ஈஸ்டர் பண்டிகையைக் கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதல் நிகழ்ந்த நாளாக கொண்டாடத் தொடங்கியபின்சனிக்கிழமையைத் துறந்து சூ¡¢யனுக்கு¡¢ நாளாகிய ஞாயிற்றுக்கிழமையை ஓய்வுநாளாக அனுசா¢க்கத் தொடங்கினர்யூதர்களின் ஓய்வுநாள் இன்றைக்கும் சனிக்கிழமையேதற்காலக் கிறிஸ்தவர்களிடம் இதைப்பற்றிக் கேட்டால் ஜெகோவா ஆறுநாட்களில் சிருஷ்டியை முடித்து ஓய்வெடுத்த ஏழாம் நாளை (சனிக்கிழமையைவிட  இயேசு உயிர்த்தெழுந்த ஈஸ்டரை நினைவுபடுத்தும்

ஞாயிற்றுக்கிழமையே பொ¢யது என்பர்.

 

பைபிளில் 104 ஆம் சங்கீதத்தை கவனமாகப் படித்தால் அது சூ¡¢யக் கடவுளின்  மகிமையைப் புகழ்ந்து எழுதப்பட்ட, ¡¢க்வேதத்திலுள்ள துதிப்பாடல்களுக்கு ஒப்பான பாடல் என்பது புலப்படும்.

 

இஸ்ரேலியர் ¡¢கின்ற ஜோதி வடிவில் இறைவனைக் கண்டார்கள் என்பதற்கும் பைபிளில் சான்றுகள் இருக்கின்றன (யாத்திராகமம் 3 : 2; 24: 17).

 

யாத்திராகமம் 21 ஆம் அதிகாரத்தில் ஜெகோவாமோசேயிடம் யூதர்களுக்கு அறிவிப்பதற்காக பத்து கட்டளைகளை  அருளிச்செய்கிறார்அதில் முதல் கட்டளையாவதுஎன்னையன்றி உனக்கு வேறே தேவர்கள் இருக்க வேண்டாம்யாதொரு விக்கிரகத்தையும் நீ உனக்கு உண்டாக்கவேண்டாம்என்பதாகும்ஆனால் பத்துக் கட்டளைகளை விதித்த அதே ஜெகோவா தன்னுடைய முதல் கட்டளையைத் தானே மீறும்படியான ஒரு சூழ்நிலை வந்துவிட்டதுமோசே எகிப்தில் அடிமைப்பட்டுக்கிடந்த யூதர்களை விடுவித்து தம் நாடு நோக்கி அழைத்துவருகையில்அவர்கள் தங்களுக்குத் தண்ணீர் குறைவாக உள்ளதென்றும்  , உணவு தரமற்றதாக இருக்கிறது என்றும் மோசேக்கு விரோதமாகக் கலகம் செய்தனர்அப்பொழுது ஜெகோவா சர்ப்பங்களை அனுப்பி அநேக மக்களைக் கடிக்கச் செய்து கொன்றார்அதனால் மக்கள் பயந்துபோய் மோசேயிடம் சென்று மன்னிப்பு கேட்டார்கள்மோசே மக்களுக்காக ஜெகோவாவிடம் விண்ணப்பம் செய்தார்.

 

ஜெகோவா மோசேயை நோக்கிநீ ஒரு சர்ப்பத்தின் உருவத்தைச் செய்து அதை ஒரு கம்பத்தின்மேல் தூக்கி நிறுத்திவைகடிபட்டவன் எவனோ அவன் அதை நோக்கிப் பார்த்தால் பிழைத்துக்கொள்வான் என்றார்உட்னே மோசே ஒரு வெண்கல சர்ப்ப விக்கிரகத்தை உண்டாக்கி அதை ஒரு கம்பத்தின்மேல் நிறுத்தி வைத்தான் (எண்ணாகம் 21: 5 -9). மோசேயின் காலம் முதல் யூதேயாவின் இராஜாவகிய ஆகாசின் குமாரன் எசேக்கியா (Hezekiah) ஆட்சிக்கு வரும் வரை சுமார் ஆயிரம் ஆண்டுகள் இஸ்ரேல் மக்கள் அந்த சர்ப்பவிக்கிரகத்துக்கு தூபம் காட்டி வழிபாடு செய்து வந்தார்கள்அந்த இடம் ' எபிரேய மொழியில் 'நெகுஸ்தான்' (நாகஸ்தலம்என்று அழைக்கப்பட்டதுஎசேக்கியா அஷேரா (Ashera) வின் விக்கிரகத்தை துண்டித்துமோசே செய்துவைத்த வெண்கல சர்ப்பத்தையும் உடைத்துப்போட்டான் ( 2 இராஜாக்கள் 18: 4; 23: 6,11)

 

 __________________


Guru

Status: Offline
Posts: 1302
Date:
Permalink  
 

 புதிய ஏற்பாட்டிலும் இந்த விக்கிரக வணக்கத்தை மறைமுகமாக ஆதா¢த்து  யோவானின் சுவிசேஷத்தில் 3 ஆம் அதிகாரம் 14, 15 ல் சொல்லப்பட்டுள்ளது. "சர்ப்பமானது மோசேயினால் வனாந்தரத்திலே உயர்த்தப்பட்டது போல மனுஷகுமாரனும்தன்னை விசுவாசிக்கிறவன் கெட்டுப்போகாமல் நித்தியஜீவனை அடையும்படிக்குஉயர்த்தப்படவேண்டும்என்று சுவிசேஷ ஆசி¡¢யர் இயேசுவின் வாய் வார்த்தைகளாகக்

கூறுகிறார்இதன் பொருள் என்ன?  யூதர்கள் தாங்கள் பாம்புக்கடியிலிருந்து பிழைத்திருக்க நாகத்தின் வெண்கல விக்கிரகத்தை வணங்கிவந்ததைப் போலமக்கள் தங்கள்  பாவத்திற்கான தண்டனையிலிருந்து தப்பிக்க இயேசுவைத் தொழவேண்டும்அதற்காக அவரை கடவுள் நிலைக்கு உயர்த்தவேண்டும் என்பதாகும்இது மறைமுகமாகமாக விக்கிரக வணக்கத்தை ஆதா¢ப்பதுதானே?

 

நாகா¢கம் அடைந்த நிலையிலும் யூதர்கள் ஜெகோவாவிற்கு நரபலி கொடுத்து வந்தனர் என்பதற்கும் பைபிளில் சான்றுகள் உள்ளனஅவர்கள் தங்கள் மேல் ஏற்பட்ட சாபத்துக்கு ஈடாக மிருகங்களையும்மனிதர்களையும் பலியிட்டார்கள்நரபலியாகத் தங்கள் வசமுள்ள வேறு இனத்தைச் சார்ந்த அடிமைகளையே பலியிட்டார்கள்அப்படி ஒரு மனிதனைப் பலியிட நேர்ச்சை செய்துவிட்டால் அவனை யாரும் இரக்கம் கொண்டு மீட்கக்கூடாது என்றும் அவனைப் பலியிட்டே தீரவேண்டும் என்றும் லேவியராகமம் 27: 28,29 ல் சொல்லப்படுகிறதுஆகவே கிறிஸ்தவர்கள் சொல்வது போல இயேசு கிறிஸ்து ஜெகோவாவிற்குக் கொடுக்கப்பட்ட முதல் நரபலி அல்லஏற்கனவே நரபலி வாங்கும் பழக்கம் அவருக்கு இருந்திருக்கிறது என்பது தெளிவாகிறது.

 

கிராமத்து தேவதைகள் பூசா¡¢கள் மேல் இறங்கி அது வேண்டும்இது வேண்டும்எனக்கு இன்னவிதமாக படையல் இடுஇன்னவிதமான் நகைகளைச் செய்துபோடு என்று உத்திரவிடும் கூத்தை நாம் கிராமங்களில் பார்த்திருக்கிறோம்அதே போல யூதர்களின்  முழுமுதல் கடவுளான ஜெகோவா நோ¢ல் வந்து மோசேயிடம் தனக்குப் பொன்னும்வெள்ளியுமான நகைகளும்,சிற்பங்களும்மரவேலைபாடுகள் நிறைந்த ஆலயத்திற்கான சாதனங்களும்பலிபீடமும்வண்ணவண்ண திரைச்சீலைகளும் என்ன நீளத்தில் என்ன அகலத்தில்  தயா¡¢க்க வேண்டுமென்பதை ஒரு கைதேர்ந்த கலைஞனைப் போல் அறிவுறுத்துகிறார்அது மட்டுமல்லஆட்டுக்குட்டிகளை எப்படிப் பலியிடவேண்டும்என்ன என்ன பணியாரங்களை எப்படித் தயா¡¢க்கவேண்டும் என்பதையும்பானபலியாக திராட்சை மதுவையும் படைக்கவேண்டும் என்பதையும் விலாவா¡¢யாக விவா¢க்கிறார்யாத்திராகமம் 25, 26, 27, 28, 29 மற்றும் 30 ஆம் அதிகாரங்களும் இந்த ஒரு விஷயத்துக்காகவே அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளதுபகுத்தறிவு உடைய எவருக்கும் இவற்றைப் படிக்கும்போது ஜெகோவா ஒரு கிராமத்து தேவதையா அல்லது பிரபஞ்சத்தைப் படைத்த சர்வ வல்லமை உள்ள  தேவனா என்பதில் நிச்சயம் சந்தேகம் வரும்.

 

இயேசு கிறிஸ்துவின் காலத்துக்கு முன் பா¢சுத்த ஆவியைப் பற்றி பைபிளில் எந்த குறிப்பும் இல்லைஅது போல் ஆபிரகாம் காலத்துக்கு முன் தேவதூதர்கள் இருந்ததில்லைதேவலோகத்து காவல் பிராணிகளான கேரூபின்கள் (Cherubin) மட்டுமே இருந்திருக்கின்றனகேரூபின் களுக்குப் பல இறக்கைகளும்நான்கு தலைகளும் இருந்ததாக பாபிலோனிய மற்றும் •பீனிசிய (Phoenicia) புராணக்கதைகளில் வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளனநான்கு தலைகளில் ஒன்று சிங்கம் (காட்டு மிருகம்), இரண்டாவது காளை (வீட்டு மிருகம்), மூன்றாவது பருந்து (பறவை), நான்காவது மனித முகம்ஜெகோவா  ஆதாமையும்ஏவாளையும் ஏதேன் தோட்டத்தைவிட்டு விரட்டியபின் அவர்கள் மீண்டும் தோட்டதிற்குள் நுழைந்துவிடாமல் தடுப்பதற்காக (பேகன் மதத்தினா¢ன் கற்பனையில் உதித்தஇந்த விசித்திரப் பிராணிகளைத்தான் காவலுக்காக நியமிக்கிறார்! (ஆதியாகமம் 3: 24).

 

 __________________


Guru

Status: Offline
Posts: 1302
Date:
Permalink  
 

ஜெகோவா மோசேயிடம் தனக்கு எப்படிப்பட்ட தொழுகையிடத்தை நிறுவவேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகையில்தனக்கு பசும்பொன்னினால் ஒரு கிருபாசனத்தைச் (mercy seat) செய்யும்படிக்கும்அது தான் அமர்ந்திருக்க வசதியாக இரண்டரை முழ நீளமும் ஒன்றரை முழ அகலமுமாய் இருக்கக்கடவது என்றும்அதன் இருபுறமும் தங்கத்தினாலான இரண்டு கேரூபின்களின் விக்கிரகங்களயும் செய்துஅவை இறக்கைகளை உயர வி¡¢த்துக்கொண்டு ஒன்றுக்கொன்று எதிர்முகமாய் இருக்கக்கடவது என்றும் கூறுகிறார் (யாத்திராகமம் 25: 17 -20). கேரூபின்களிடம் ஜெகோவாவிற்குத் தனிப்பட்ட பி¡¢யமும்நம்பிக்கையும் இருந்தது என்பதற்கு இது மற்றொரு உதாரணம்.

 

பரலோகத்தில் இருக்கின்ற என் பிதா என்று இயேசுவால் அழைக்கப்பட்ட ஜெகோவா மனித வடிவத்தில் இருந்தார் என்று பழைய ஏற்பாடு கூறுகிறதுஜெகோவா மனிதனைப் படைக்கும்போது, "நமது சாயலாகவும்நமது ரூபத்தின்படியேயும் மனிதனை உண்டாக்குவோமாகஎன்று சொல்லி ஆதாமைப் படைக்கிறார் (ஆதியாகமம் 1: 26). யாக்கோபு இரவு முழுதும் தன்னோடு மல்யுத்தம் செய்து பொழுதுபோக்கிய (!) ஜெகோவாவைப் பற்றி பேசும்போது : 'நான் ஜெகோவாவை முகத்துக்கு நேரே கண்டேன்என்று சொல்லுகிறான் (ஆதியாகமம் 32: 30). ஜெகோவாவை ஆதாம் , ஏவாள்அவர்களின் பிள்ளைகள்ஆபிரகாம்அவர் பேரன் யாக்கோபுமோசேஎசேக்கியேல் மற்றும் பலர் நேருக்கு நேர் பார்த்திருக்கிறார்கள்ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டில் யோவானின் சுவிசேஷத்தில் 1: 18 ல் "ஜெகோவாவை ஒருவனும் ஒருக்காலும் கண்டதில்லைஎன்று முரண்பாடாக எழுதப்பட்டுள்ளதுதேவனுடைய வசனங்கள் பொய்யாக இருக்க முடியாதுஆனால் எது தேவனுடைய வசனம்பழைய ஏற்பாட்டிலுள்ளவையா அல்லது புதிய ஏற்பாட்டிலுள்ளதா என்பதுதான் தொ¢யவில்லை!

 

கிறிஸ்தவர்களிடம் அவர்கள்  ஒரே தெய்வத்தை வணங்குபவர்களாஅல்லது பிதாகுமாரன்பா¢சுத்த ஆவி என மூன்று தெய்வங்களை வணங்குபவர்களா அல்லது அநேக தெய்வங்கள் இருக்கும்போது அவர்களில் ஒரு சிலரைத் தேர்ந்தெடுத்து வழிபடுகின்றனரா என்று கேட்டால் அவர்களுக்குக் குழப்பம்தான் மிஞ்சும். 1 கொ¡¢ந்தியர் 8: 5,6 ஆம் வசனங்களில் பவுல் பின்வருமாறு கூறுகிறார்: "வானத்திலேயும் பூமியிலேயும் தேவர்கள் என்னப்படுகின்றவர்கள் உண்டுஇப்படி அநேக தேவர்களும் அநேக கர்த்தாக்களும் உண்டாயிருந்தாலும்பிதாவாகிய ஒரே தேவன் (Jehova / God) நமக்குண்டுஅவராலே சகலமும் உண்டாயிருக்கிறதுஅவருக்கென்று நாமும் உண்டாயிருக்கிறோம்இயேசு கிறிஸ்து என்னும் ஒரே கர்த்தரும் (Lord) நமக்குண்டு;அவர் மூலமாய்ச் சகலமும் உண்டாயிருக்கிறதுஅவர் மூலமாய் நாமும் உண்டாயிருக்கிறோம்." பா¢சுத்த ஆவியைப்பற்றி இங்கே பேச்சில்லை.

 

யாத்திராகமம் 34: 6-7 வசனங்களில் ஜெகோவா தன்னுடைய குணாதிசயங்களைப்பற்றித் தானே மோசேயிடம் கூறிகிறார்: "கர்த்தர் மோசேயின் முன்பாகக் கடந்துபோகிறபோதுஅவர்கர்த்தர் இரக்கமும்கிருபையும்நீடிய சாந்தமும்மகா தயையும்சத்தியமுமுள்ள தேவன்ஆயிரம் தலைமுறைகளுக்கு இரக்கத்தைக் காக்கிறவர்அக்கிரமத்தையும்மீறுதலையும்பாவத்தையும் மன்னிக்கிறவர்குற்றவாளியைக் குற்றமற்றவனாக விடாமல்பிதாக்கள் செய்த அக்கிரமத்தைப் பிள்ளைகளிடத்திலும்பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளிடத்திலும் மூன்றாம் நான்காம் தலைமுறைமட்டும் விசா¡¢க்கிறவர் என்று கூறினார்". ஆயிரம் தலைமுறைகளுக்கு இரக்கம் காத்து பாவங்களை மன்னிக்கிறவரென்று தன் கருணை உள்ளத்தைத் தெளிவுபடுத்திய ஜெகோவாஅடுத்தவாசகத்தில் பிதாக்கள் செய்த அக்கிரமத்தைப் பிள்ளைகளிடத்திலும்பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளிடத்திலும் மூன்றாம் நான்காம் தலைமுறைமட்டும் விசா¡¢க்கிறவர் என்று தன்னைப்பற்றி எதிர்மறையாகச் சொல்லுகிறார்தந்தை செய்த பாவச்செயலுக்குப் பிள்ளைகளை விசா¡¢த்துத் தண்டிப்பது எந்தவகை நீதி என்று தொ¢யவில்லை!

 

பைபிளின் தொடக்கத்திலிருந்தே ஜெகோவாவை ஒரு அவசரபுத்திக்கரராகவும்நிதானத்தோடுச்  செயல்களை செய்யத் தொ¢யாதவராகவும்முன் கோபக்காரரகவும்பாரபட்சம் காட்டுபவராகவும்பொறாமைக்காரராகவும்தான் விதித்த கட்டளைகளைத் தானே மீறுபவராகவும்சாதரண குற்றங்களுக்குக்கூட கொடிய தண்டனைகளை வழங்கும் நியாயமற்ற நீதிபதியாகவும் சித்தா¢த்திருக்கிறார்கள்.

 சிருஷ்டியின்போது நான்காம் நாளில் சூ¡¢யனையும்சந்திரனையும் படைத்தார்ஆனால் முதல் மூன்று நாட்களும் சூ¡¢யன் இல்லமலே இரவும் பகலும் வந்துபோகிறதுஅது சா¢, சந்திரன் இல்லாமல் வாரத்தின் முதல்நாள்இரண்டாம்நாள்மூன்றாம்நாள் என்று எப்படிக் கணக்கு வைத்தார் ஜெகோவாசூ¡¢யன் இல்லாமல் எப்படி சாயங்காலமும் காலையும் வந்துபோயிற்று?   ஜெகோவா சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் என்பதால் அவருக்கு இயற்கை விதிகள் தேவையில்லை என்று கிறிஸ்தவர் பதிலிறுப்பர்முதல் ஆறு நாட்களில் சிருஷ்டியை முடித்த ஜெகோவா ஏழாம் நாளில் (Sabbath) ஓய்வுஎடுத்தார் என்று பைபிள் கூறுகிறதுசிருஷ்டிக்காக அவர் செய்த வேலை ஒவ்வொரு நாளும் சில வார்த்தைகளைப் பேசியதுதான்.  ஆதியே இல்லாத ஜெகோவா பல கோடி ஆண்டுகள்யாருக்குத் தொ¢யும் எத்தனை ஆண்டுகள் என்றுதனியாக எந்த வேலையும் செய்யாமலிருந்தவர் திடீரென ஆறு நாட்கள் சில வார்த்தைகளைப் பேசியவுடன் களைத்துப்போய்விட்டார்அவருக்கு அடுத்தநாள் ஒய்வு தேவைப்பட்டது என்றால்இதற்கு என்ன விளக்கம் கொடுக்கமுடியும்ஜெகோவாவுக்கு நம்முடைய ஆயிரம்வருடங்கள் என்பது அவருடைய ஒரு நாளுக்குச் சமம் என்று பைபிள் கூறுகிறது

(சங்கீதம் 90: 4; 2 பேதுரு 3: 8). அப்படியென்றால் பூமியையும்வானத்தையும் படைப்பதற்கு ஜெகோவா ஆறாயிரம் ஆண்டுகள் எடுத்துக்கொண்டாரா அல்லது நமது கணக்குப்ப்டி ஆறுநாட்கள் மட்டும் ஆனதா என்ற கேள்வி எழுகிறது!

 

அமாவாசைக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் என்ன தொடர்புஏசாயா 66: 23 ல்  ' அமாவாசை தோறும்மற்றும் ஓய்வுநாள் தோறும் மாமிசமான யாவரும் எனக்கு முன்பாகத் தொழுதுகொள்வார்கள் என்று ஜெகோவா சொல்கிறார்என்று தீர்க்கத்தா¢சி கூறுகிறார்ஆங்கில பைபிள் பதிப்புகளான ஜேம்ஸ் அரசர் தொகுப்பு (King James Version), புதிய அகில உலக தொகுப்பு (New International Edition), புதிய அமொ¢க்கன் ஸ்டான்டர்ட் தொகுப்பு (New American Standard Edition) மற்றும் எபிரேய நேரடி ஆங்கிலமொழிபெயர்ப்பு பழைய ஏற்பாடு (Hebrew Interlinear Old Testament) ஆகியவற்றில் 'அமாவாசை' (New moon) என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதுஅமாவாசை இந்துக்களுக்கு விசேஷமான நாள் என்பதால்தமிழ் பைபிளில் மொழிபெயர்ப்பாளர் அமாவாசை என்ற வார்த்தையைத் தவிர்த்துவிட்டு 'மாதந்தோறும்என்ற வார்த்தையை நுழைத்துள்ளார்அதனால் தமிழ் கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஒவ்வொரு அமாவாசையன்றும் கர்த்தரைத் தொழவேண்டும் என்ற விதி தொ¢யாமலே போயிற்று!

 

 __________________


Guru

Status: Offline
Posts: 1302
Date:
Permalink  
 

எல்லாவற்றையும் படைத்துவிட்டு இறுதியில் எல்லாவற்றையும் ஆள்வதற்கு மனிதனை ஆணும் பெண்ணுமாகப் படைத்தார்ஆனால் அவர்களை நல்லது கெட்டது அறியாத முட்டாள்களாய்ப் படைத்துவிட்டார்பாம்பை மட்டும் எல்லாப் பிராணிகளையும்விட கூர்த்த அறிவுள்ளதாகப் படைத்திருக்கிறார் (ஆதியாகமம் 3: 1). இது எப்படி இருக்கிறதுபாம்பின் பேச்சைக் கேட்டு ஏவாளும்ஆதாமும் தடை செய்யப்பட்ட  ஞானப்பழத்தை உண்டு நல்லது கெட்டது உணரும் பகுத்தறிவைப் பெற்றார்கள்நல்லது கெட்டது தொ¢யாத குழந்தைகளைப் போலிருந்த ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் ஜெகோவாவினால்  தடை செய்யப்பட்ட ஞானப்பழத்தை உண்பது தவறான செயல் என்பது எப்படி தொ¢யும்நாம் விதிக்கின்ற எல்லா கட்டளைகளையும் குழந்தைகள் கடைப்பிடிக்குமா என்னஅது எவ்விதத்தில் பாவச்செயலாகும்ஜெகோவா இதற்காக அவர்கள் இருவரை மட்டுமல்லாது அவர்கள் சந்ததிகளான மனிதகுலத்தையே சபிக்கிறார்இது என்ன நியாயம்?

 

இதை நோக்கும்போது மகாபாரதத்திலுள்ள ஒரு கதை ஞாபகத்துக்கு வருகிறதுமாண்டவ்யர் என்று ஒரு ¡¢ஷி இருந்தார்அவர் நிஷ்ட்டையில் ஆழ்ந்து தவம் செய்துகொண்டிருந்தபோது , திருடர்கள் சிலர்தாங்கள் கொள்ளையடித்த பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு ஒடி வந்தார்கள்அரசனுடைய காவலாளிகள் தங்களைத் துரத்திவருவதைக் கண்ட திருடர்கள் மாண்டவ்யா¢ன் ஆசிரமத்தில் புகுந்து அங்கே ஒளிந்துகொண்டுவிட்டார்கள்காவலாளிகள் அவரை அணுகி அந்த வழியாகத் திருடர்கள் வந்தார்களா என்று கேட்டனர்தவத்திலிருந்த ¡¢ஷி இவர்களுக்குப் பதில் கூறவில்லை.கவலாளிகள் ஆசிரமத்திற்குள் நுழைந்து பார்த்தபோது கொள்ளையடிக்கப்பட்ட பொருள்களுடன்  திருடகளைக்கண்டு அவர்களைப் பிடித்துச் சென்றார்கள்அரசனிடமும் செய்தியைக் கூறினார்கள்திருடர்களுக்குத் தக்க தண்டனையளித்த அரசன் , அவர்கள் ஆசிரமத்தில் ஒளிந்டிருக்கும் தகவலைக் கூறமறுத்த ¡¢ஷியைக் கழுவில் ஏற்றும்படி உத்தரவிட்டான்கழுவில் ஏற்றப்பட்ட மாண்டவ்யர் மறு உலகம் சென்று தர்மதேவதையை நோக்கி  , இப்படி ஒரு தண்டனையை அனுபவிக்கும்படியாக நான் செய்த தீங்கு என்ன என்று கேட்டார்தர்மதேவதைமுனிவரேநீர் தட்டாம்பூச்சியைப் பிடித்து  அதை முள்ளால் குத்தித் துன்புறுத்தியதால்தான் அதன் பலனை அனுபவிக்க நோ¢ட்டதுஇது தர்மத்தின் விதி என்றார்.

 

'எப்போது இந்த பாவத்தைச் செய்தேன்?" என்று மாண்டவ்யர் கேட்டார்.'நீர் குழந்தைப்பருவத்தில்ஒன்பது பத்து வயதில் இதைச் செய்தீர்என்று தர்மதேவதை பதிலிறுத்தார்.

 

மாண்டவ்யர் , "எது தர்மம் எது அதர்மம் என்று அறியாத குழந்தைப்பருவத்தில் செய்த தவறுக்குநீ கொடுத்த தண்டனை மிகவும் கொடியதுதர்மதேவதையேஅறியாப்பருவத்தில் செய்த குற்றத்துக்குத் தகாத தண்டனையை விதித்ததால் நீ தர்மம் தவறிவிட்டாய்ஆகையால் நீ பூமியில் மனிதனாகப் பிறக்கக்கடவாய்என்று சாபமிட்டார்இதனால் தர்மதேவதை பூமியில் திருதராஷ்ட் ரனுக்கும்பாண்டுவுக்கும் தம்பியாக விதுரனாகப் பிறந்தார்இதுவல்லவோ அறிவுடைமைதர்மம்தெய்வங்களும் மனிதர்களும் கடைப்பிடிக்கவேண்டிய நியதி!

 

ஏவாளைத் தூண்டிய பாம்பை மட்டுமல்லாது அதன் வம்சத்தையே சபிக்கிறார்புதிய ஏற்பாட்டுக் கிறிஸ்தவர்கள் அது பாம்பு அல்லசாத்தான்தான் பாம்பு வடிவத்தில் வந்து ஏவாளை தூண்டிவிட்டான் என்பர்அப்படியென்றால் ஜெகோவா ஏன் பாம்பையும் அதன் சந்ததிகளையும் சபித்தார்அவ்ர் சாத்தானை அல்லவா சபித்திருக்கவேண்டும்சாத்தான்தான் பாம்பு ரூபத்தில் வந்திருக்கிறான் என்பது ஜெகோவாவுக்குத் தொ¢யவில்லை என்றால் அவர் என்ன கடவுள்ஏவாள் செய்த இந்த முதல் பாவம் (Original sin) இன்று வரை நம்மைத் தொடர்கிறது என்று கிறிஸ்தவர்கள் நம்புகின்றனர்எப்பேர்ப்பட்ட மூடநம்பிக்கை பாருங்கள்!

 

ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் காயீன்ஆபேல் என்று இரு ஆண்குழந்தைகள்அவர்கள் வளர்ந்ததும் காயீன் நிலத்தைப் பயி¡¢டுகிறவனாகவும்ஆபேல் ஆடுகளை மேய்க்கிறவனாகவும் ஆனார்கள்காயீன் அவன் பயி¡¢ட்ட கனிகளை ஜெகோவாவுக்குக் காணிக்கையாகக் கொண்டுவந்தான்ஆபேல் தன் மந்தைகளின் தலையீற்றுகளில் கொழுமையான ஆடுகளைக் கொண்டுவந்தான்ஜெகோவா காயீனின் காணிக்கையை அங்கீகா¢க்காமல் ஆபேலின் காணிக்கையை ஏற்றுகொண்டார்ஜெகோவா அதற்குக் காரணமும் சொல்லவில்லைகாயீன் அவமானப்பட்டுத் தன் சகோதரன் மேல் பொறாமையுற்று அவனைக் கொலைசெய்துவிட்டான் (ஆதியாகமம் 4: 1 -8). அற்பமான விஷயத்தில் பைபிளின் கடவுள் காட்டிய

 பாரபட்சத்தால் சகோதரர்களுக்குள் விரோதம் மூண்டு கொலை வரைப் போயிற்று.

 

பொறாமை என்பது பக்குவப்படாத சாதாரண மனிதர்களின் குணம்ஜெகோவாவே 'நான் (விக்கிரகங்களின் மேல்பொறாமையுள்ள தேவன்என்று ஒப்புதல் வாக்குமூலம் கொடுக்கிறார் (யாத்திராகமம் 20: 5). ஆனால் தமிழ் பைபிளில் 'பொறாமையுள்ள தேவன்என்பது '¡¢ச்சலுள்ள தேவன்என்று மாற்றப்பட்டுள்ளதுஆங்கில பைபிளில் சா¢யாகவே I am a jealous God என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளதுஇயேசு  மது அருந்தும் பழக்கம் உடையவர் என்பது சாமான்ய தமிழ் மக்களுக்குத் தொ¢ந்தால் அவர்களுக்கு இயேசுவின் மீதுள்ள மதிப்பு குறையலாம் என்றெண்ணிய தமிழ் மொழிபெயர்ப்பாளர்பைபிளில் எங்கெல்லாம் wine (திராட்சை மதுஎன்ற வார்த்தை வருகிறதோ அதையெல்லாம் 'திராட்சை ரசம்என்று மாற்றி எழுதியது போலஇங்கும் தேவன்(Jehova) பொறாமையுள்ளவர் என்று எழுதினால் அது அவருக்குத் தகுதிக்குறைவாக இருக்கும் என்று கருதி '¡¢ச்சல் உள்ள தேவன்என்று மாற்றியிருக்கிறார்!

 

பழைய ஏற்பாட்டில் உலகத்தைச் சிருஷ்டித்த கடவுள் என்று வர்ணிக்கப்படும் ஜெகோவா மிகவும் கொடூரமானவராகவும்யூதரல்லாத அப்பாவி மக்களையும்பெண்களையும்குழந்தைகளையும் கொலை செய்யத் தூண்டுபவராகவும்கன்னிப்பெண்களை மட்டும் நீங்கள் கற்பழித்து சுகிப்பதற்காக உயிரோடு வைத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லும் வக்கிரபுத்திக்காரராகவும் சித்தா¢க்கப்பட்டிருக்கிறார் (எண்ணாகமம் 31: 1-18).

 

 __________________


Guru

Status: Offline
Posts: 1302
Date:
Permalink  
 

ஜெகோவா தன்னை மட்டும் வணங்காது பிறமத தெய்வங்களையும்விக்கிரகங்களையும் வணங்கிய யூதர்களையும் சிலநேரங்களில் கொல்லத் துணிந்தார்மோசே எகிப்தில் அடிமைகளாக இருந்த யூதர்களை விடுவித்து கானான் தேசத்தை நோக்கி அழைத்துவருகையில் ஜெகோவாவின் அழைப்புக்கிணங்க மலைமேல் ஏறிச்சென்றான்அச்சமயம் யூதமக்கள் தாங்கள் எகிப்திலிருந்து கொள்ளையடித்துக் கொண்டுவந்திருந்த தங்கத்தை வைத்து ஒரு கன்றுக்குட்டியின் சிற்பத்தைச் செய்து அதை வழிபட தொடங்கினார்கள்.  இதை அறிந்த ஜெகோவா மோசேயிடம்தன்னை மட்டும் வணங்கும் யூதர்களைத் தனியாகப் பி¡¢த்து அவ்ர்களுக்குத் தன் உத்தரவைச் சொல்லும்படி அனுப்பினார்மோசே அவர்களிடம் சென்று ' நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உடைவாளை இடையில் அணிந்து கொண்டுஒவ்வொருவனும்  விக்கிரகத்தை வணங்கிய தன் தன் சகோதரனையும்ஒவ்வொருவனும் தன் தன் சிநேகிதனையும்ஒவ்வொருவனும் தன் தன் அயலானையும் கொன்றுபோடக் கடவன்  என்று இஸ்ரேலின் தேவனாகிய ஜெகோவா சொல்லுகிறார்என்றான்அவர்கள் மோசே சொன்னபடி செய்தார்கள்அன்று அங்கிருந்த மக்களில் மூவாயிரம்பேர் கொல்லப்பட்டார்கள். (யாத்திராகமம் 32: 27,28)

 

ஜெகோவா ஒருமுறை காரணமேயில்லாமல் தனக்கு மிகவும் வேண்டப்பட்ட அடியாராகிய

மோசேயைக் கொல்லப்பார்த்தார் (யாத்திராகமம் 5: 24). இப்படி நிதானமில்லாத ஒரு மனிதனைப்போல் கடவுளைச் சித்தா¢த்திருப்பதை பைபிளில் மட்டுமே காண இயலும்.

 

இஸ்ரேலியர் எகிப்திலிருந்து தப்பித்து வந்தபின் முதன்முதலில் அமலேக்கு (Amalek) என்பவன் அவர்கள் மேல் படையெடுத்துவந்தான்அதை நினைவில் வைத்திருந்த ஜெகோவா சவுல் என்ற இஸ்ரேல் மன்னனிடம் சாமுவேல் என்ற தீர்க்கத்தா¢சின் மூலம் உத்தரவு இடுகிறார்சாமுவேல் அரசனிடம் நீ போய் அமலேக்கைத் தோற்கடித்துஅவனுக்கு உண்டான யாவற்றையும் சங்கா¢த்துஅவன் மேல் இரக்கம் வைக்காமல் புருஷரையும்ஸ்தி¡£களையும்பிள்ளைகளையும்குழந்தைகளையும்மாடுகளையும்ஆடுகளையும்ஒட்டகங்களையும்கழுதைகளையும் கொன்றுபோடக் கடவாய் என்று தேவன் சொல்லுகிறார் என்றான் (1சாமுவேல் 15: 2,3). ஜெகோவா ஏதுமறியாப் பிள்ளைகளையும்குழந்தைகளையும்வீட்டுப் பிராணிகளையும் விட்டுவைக்கவில்லைபைபிளின் கடவுள் எத்தகைய கொடூரமானவர் என்று பாருங்கள்ஜெகோவாவின் இத்தகைய கொடுமைகளுக்கு பைபிளில் மேலும் உதாரணங்கள் உள்ளன (உபாகமம் 2: 34; 32: 35; சகா¢யா 14: 2; 2 நாளாகமம் 36: 17; யோசுவா 6: 21).

 

தாய் தந்தைக்கு அடங்காத மகனை தாயும் தகப்பனுமே  பஞ்சாயத்து நடுவில் கொண்டுவிட்டுபொதுமக்களைக் கொண்டு கல்லெறிந்து கொலை செய்யவேண்டும் என்ற கர்த்தா¢ன் கட்டளை உபாகமம் 21: 18-21 ல் கூறப்பட்டுள்ளது.

 

ஏசாயா 13: 13 -18 வசனங்களில் பின்வருமாறு சொல்லப்படுகிறதுஜெகோவாவின் உக்கிரமான கோபத்தால்அவர்கள் குழந்தைகள் அவர்கள் கணகளுக்கு முன்பாக மோதியடிக்கப்பட்டு சிதறப்படும்அவர்கள் வீடுகள் கொள்ளையிடப்படும்அவர்கள் மனைவிகள் கற்பழிக்கப்படுவார்கள்வில்லுகளால் இளைஞரைச் சிதைத்துவிடுவார்கள்கர்ப்பக்கனிகள் (கர்ப்பத்திலிருக்கும் சிசுக்கள்மேலும் அவர்கள் இரங்குவதில்லைஅவர்கள் கண் பிள்ளைகளைத் தப்பவிடுவதில்லை. (தமிழ் பைபிளில் 'அவர்கள் மனைவிகள் கற்பழிக்கப்படுவார்கள்என்பதை மென்மையாக 'அவமானப்படுவார்கள்என்று மொழிபெயர்த்துள்ளர்கள்ஆங்கில பைபிளில்  ravished என்ற சா¢யான வார்த்தையைப் பயன்படுத்தியிருக்கின்றனர்.) ஒசியா 13: 16 ல் " சமா¡¢யா தன் தேவனுக்கு விரோதமாகக் கலகம் பண்ணினபடியால்குற்றம் சுமத்தப்பட்டதாயிருக்கும்அவர்கள் வாளால் வீழ்வார்கள்அவர்களுடைய குழந்தைகள் மோதியடிக்கப்படும்கர்ப்பவதிகள் கீறப்பட்டுப்போவார்கள்என்று கூறப்பட்டுள்ளதுகீழ்த்தரமான குணங்களையுடைய ஒரு மனிதனைவிட எவ்வளவு கேவலமாகவும்கொடூரமாகவும் பழிவாங்கும் தன்மையுடைய கடவுள் பாருங்கள்கற்பனை செய்யக்கூட இயலாத இத்தகைய கொடூரங்களை ஏதுமறியாத மக்களுக்கும்குழந்தைகளுக்கும்கர்ப்பத்திலிருக்கும் சிசுக்களுக்கும் இறைவன் செய்வார் என்பதை நம்ப இயலுமாஎதி¡¢ நாட்டவா¢ல் கன்னிப் பெண்களை மட்டும் நீங்கள் சுகிப்பதற்காக விட்டுவைத்துக் கொள்ளுங்கள்மீதமுள்ள பெண்களயும்கர்ப்பவதிகளையும்குழந்தைகளையும்ஆண்களையும் முதியோர் உட்பட எல்லாரையும் கொன்று குவியுங்கள் என்று உத்தரவிடக்கூடிய  செங்கிஸ்கானைவிட,  ஹிட்லரைவிட மோசமான ஒரு கொடுங்கோலன் கடவுளை வேறு எந்த மறைநூலிலாவது காட்டமுடியுமாகிறிஸ்தவர்கள் இப்படிப்பட்ட 'பரம பிதாவைநோக்கி தினம் தினம் 'உம்முடைய இராஜ்ஜியம் வருவதாகஎன்று பிரார்த்தனை செய்துகொண்டிருக்கிறார்கள்நல்லவேளைஇன்னும் வரவில்லை!

 

சங்கீதம் 105: 43 -45 வசனங்களில், (ஜெகோவாதம்முடைய ஜனத்தை (இஸ்ரேலிய மக்கள்களிப்போடும்தாம் தொ¢ந்துகொண்டவர்களைக் கம்பீர சத்தத்தோடும்,(எகிப்திலிருந்துபுறப்படச்செய்துதமது கட்டளைகளைக் காத்து நடக்கும்படிக்கும்தமது நியாயப்பிரமாணங்களைக் கைக்கொள்ளும்படிக்கும்அவர்களுக்குப் புறஜாதிகளுடைய (கானானியர்தேசங்களைக் கொடுத்தார்என்று சொல்லப்பட்டுள்ளதுஇதிலிருந்து ஜெகோவா இஸ்ரேல் மக்களுக்கு மட்டும் சொந்தமான கடவுள் என்பதும்யூதர்களுக்காக மட்டுமே ‘உன்னதமான தேவனால் (El-yon) நியமிக்கப்பட்ட பாதுகாவலர் என்பதும்அவர் உலகிலுள்ள பிறதேசத்து மக்களைப்பற்றி கிஞ்சித்தேனும் கவலைப்படாதவர் என்பதும் தொ¢கிறதுஇயேசு ஜெகோவாவைத் தன்னுடைய பிதா என்று சொன்னார் என்பதற்காககிறிஸ்தவர்கள் (ஜெகோவா என்ற அவர் பெயரை வேண்டுமென்றே தூக்கி எறிந்துவிட்டு), 'தேவன்என்றும், 'பரமபிதாஎன்றும் 'கர்த்தர்என்றும் சொல்லி வழிபட்டுத் தங்களைத் தாங்களே ஏமாற்றிக்கொள்கின்றனர்புதிய ஏற்பாட்டில் இயேசுவும், 'நான் கணாமல்போன ஆடுகளை (இஸ்ரேல் மக்கள்கரைசேர்க்கவே வந்தேன்என்று பல இடங்களில் கூறுவதையும்தன் சீடர்களை ‘இஸ்ரேல் மக்களிடம் மட்டும் செல்லுங்கள்புறஜாதியா¡¢டம் போகவேண்டாம்’ என்று அறிவுறுத்துவதையும் கருத்தில் கொள்ளவேண்டும் (மத்தேயு 10: 5,6; 15: 24). ஆக இயேசுவும் உலகிலுள்ள எல்லா மக்களுக்காகவும் வரவில்லையூதமக்களை 'இரட்சிப்பதற்காகமட்டுமே அவதா¢த்திருக்கிறார் என்பது வெளிப்படை.

 

 

 பழைய ஏற்பாடு நெடுக எல் (El) என்ற கானான் தேசத்துக் கடவுளின் பெயர் பல விதமாக வருணிக்கப்பட்டுள்ளதுஎல் ஷடாய் (El Shaddai) = மலை மீது வீற்றிருக்கும் தேவன்எல்  யோன் (El-yon) = உன்னதமான தேவன்எல் ரோயீ (El Royee) = எல்லாவற்றையும் பார்க்கும் தேவன்எல் ஷாய் (El Shai) = வாழும் தேவன்எல் ஓலம் (El Olam) = ஆதி அந்தமில்லா தேவன் என்று பல இடங்களில் உள்ளதுமேலும் ஜெகோவாவின் பெயரும்ஜெகோவா யீரே (Jehova Yeere) = நம் தேவைகளைக் கவனித்துக்கொள்ளும் தேவன்ஜெகோவா ஷாலோம் (Jehova Shalom) = அமைதியின் தேவன்ஜெகோவா பே (Jehova Raffe) = பிணி தீர்க்கும் தேவன் என்று பல இடங்களில் வருணிக்கப் படுகிறதுஇவை எல்லாவற்றையும்  தமிழில் 'கர்த்தர்என்று ஒரே வார்த்தை கொண்டு மொழிபெயர்த்து வைத்திருக்கிறார்கள்இது வேண்டுமென்றே செய்யப்பட்ட மோசடிமேலும் யூதர்களின் பெயா¢லும் கானான் தேசத்துப் பிரதான கடவுளான ‘எல் எனும் பெயர் ஒட்டிக் கொண்டுள்ளதுஉதாரணம் இஸ்ர-எல் (இஸ்ரேல் [Isra-el])மற்றும் இஸ்ம-எல் (இஸ்மாயெல் [Ishma-el]). இதில் விசேஷம் என்னவென்றால் யாக்கோபின் பெயரை இஸ்ரேல் என்று மாற்றியும்இஸ்மயேலுக்கு அந்த பெயரை வைத்தும் கானானிய பேகன் மதக்கடவுளுக்குக் கௌரவம் சேர்த்தது பரமபிதா என்று யூதர்களாலும்கிறிஸ்தவர்களாலும் வணங்கப்படுகின்ற ஜெகோவா! (ஆதியாகமம் 16: 11; 32: 28). இவை அனத்தும் புராணக்கதைகள்வரலாறு அல்ல என்பது இதனால் விளங்குகிறது அல்லவா?

 

கேரூபீன்களின் (தேவலோகத்து காவல் பிராணிகள்நடுவே ஜெகோவாவின் நாமம் தொழுதுகொள்ளப்படுகிற ஏலோகிமின் (elohim) பெட்டியைப் பாகாலின்(Baal) [நகரமானயூதாவிலிருந்து கொண்டுவரும்படி அவனும் (தாவீதுஅவனோடிருந்த அந்த ஸ்தலத்தாரும் எழுந்து போனார்கள் ( 2 சாமுவேல் 6: 2). யூதாவின் பட்டணங்களிலும்எருசலேமைச் சுற்றிலும் பாகாலுக்கும்சூ¡¢யனுக்கும்சந்திரனுக்கும்பன்னிரண்டு வீடுகளை உடைய கிரகங்களுக்கும் (Zodiac), வானத்தின் சகல சேனைகளுக்கும் (நட்சத்திரங்கள்தூபம் காட்டி இஸ்ரேலியர் வணங்கினர் (2 இராஜாக்கள் 23: 5). பாகால்களையும் (Baal), அஸ்த்ரோத்தையும் (Astarte), சி¡¢யாவின் கடவுள்களையும்சீதோனின் (Zidon [Phoenicia]) தேவர்களையும்மோவாபின் (Moab) தேவர்களையும்அம்மோன் (Ammon) புத்திரர்களின் தேவர்களையும்பெலிஸ்தா¢ன் (Philistines) தேவர்களையும் சேவித்தார்கள் (நியாயாதிபதிகள் 10: 6). பழைய ஏற்பாட்டுக்கால இஸ்ரேலியா¢ன் வழிபாட்டுமுறைகளும்புராணக்கதைகளில் அவர்கள் கொண்டிருந்த நம்பிக்கையும் இந்த  வசனங்களில் விளங்கும்.

 

எபிரேய மொழி பழைய ஏற்பாடிலுள்ள உபாகமம் 32: 8,9 வசனங்களில் பின் வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது: "எல் எல்யோன் (El-yon) {அதாவது 'உன்னதமான தேவன்'] ஆதாமின் புத்திரரகிய எல்லா மக்களையும்  வெவ்வேறு நாட்டவராக பி¡¢த்தபோதுஇஸ்ரேலிய மக்களையும் அவர்களின் தொகைக்கு ஏற்ப எல்லைகளை வகுத்து நிர்ணயம் செய்துயாக்கோபின் சந்ததியினரை ஜெகோவாவின் (கர்த்தா¢ன்மக்களென அவருக்கு¡¢ பங்காகப் பி¡¢த்தார்". இதன்படி கர்த்தர் என்று கிறிஸ்தவர்களால் அழைக்கபடுகிற ஜெகோவாஎல் எல்யோன் என்ற உன்னத தேவனுக்குக் கீழ்ப்பட்டிருந்த பல கடவுள்களில் ஒருவர் என்று என்று தொ¢கிறதுயாக்கோபின் சந்ததியினரான இஸ்ரேலியர்களை மட்டும் ஜெகோவாவுக்கு அவருடைய பங்காக 'எல் எலியோன்என்ற உன்னதமான தேவன் பி¡¢த்துக்கொடுக்கிறார்இது ஒரு பேரரசன் தன் புத்திரர்களுக்கு நாட்டைப் பங்குவைத்துக் கொடுப்பது போலிருக்கிறதுஇதனால்தான் ஜெகோவா இஸ்ரேலியரை மட்டும் தன் மக்கள் என்று கொண்டாடுகிறார்அவர்கள் வேறு தெய்வங்களை வணங்குவது கண்டு பொறாமைப் படுகிறார்கோபம் கொள்கிறார்அவர்கள் திருந்தியவுடன் மீண்டும் சேர்த்துக்கொள்கிறார்அவர்களுக்காக பிற நாட்டினரையும்பிற மதத்தினரையும் சித்திரவதை செய்து கொன்றொழிக்கிறார்பழைய ஏற்பாட்டுக் கதைகளிலெல்லாம் இந்த ஒரு விஷயம்தான் உயிர்நாடியாக (theme) ஓடுகிறதுதமிழ் பைபிளில் ' (மேற்கண்ட உபாகமம் 32: 8,9 வசனங்களில்எல்யோன் ' (El-yon) என்ற வார்த்தைக்கு 'உன்னதமானவர்என்றும் 'ஜெகோவா' (Yahweh) என்ற வார்த்தைக்கு  'கர்த்தர்என்ற வார்த்தையும் பயன்படுத்தி இருவரும் ஒருவரே என்ற தோற்றத்தை உண்டாக்கியிருக்கிறர்கள்ஆங்கிலப் பதிப்புகளிலும் அவ்வாறே the Most High என்றும் the Lord God என்றும் மொழிபெயர்த்துள்ளார்கள்.

   யாத்திராகமம் 19 ஆம் அதிகாரத்தில்  சினாய் மலையின் (Sinai) மீது ஜெகோவா மோசேக்கு தா¢சனம் தரும் காட்சி விவா¢க்கப்படுகிறதுஇடிமுழக்கங்களுடன்மின்னல்கள் தெறிக்கஎக்காள ஓசையுடன்மலை உச்சியில் அக்கினி பிழம்பாக ¡¢சுற்றிலும் புகை மூட்டத்தின் நடுவில் கடவுள் இறங்கி வந்து மோசேயை மேலே ஏறிவரச் சொல்லுகிறார்அது மட்டுமல்லமோசேயுடன் வந்த யூதர் கூட்டத்தை மலையின் அருகில் வரக்கூடாதென்று உத்தரவிடுகிறார்ஆனால் ஆபிரகாமின் கடவுள்  மிகவும் சாந்தமானவர்ஆபிரகாமுக்கு அவர் ஒரு நண்பனைப் போல் தோற்றம் அளிக்கிறார்சிலசமயம் மனிதரூபத்திலும் வருகிறார்இம்மாதி¡¢ தெய்வீக தா¢சனக் காட்சிகள் அக்காலத்து பேகன் மதங்ககளில் சர்வசாதாரணம்ஆனால் தெய்வங்கள் சாமானிய மனிதருக்குத் தென்படுவதில்லைசமூகத்தில் உயர்ந்தநிலையில் உள்ள அரசர்கள்பெருந்தனக்காரர்கள்மக்கள் தலைவர்கள்மதகுருக்கள்தீர்க்கத்தா¢சிகள் ஆகியோருக்கு மட்டும் அக்காலத் தெய்வங்கள் தா¢சனம் கொடுத்தனஅவர்களோடு உரையாடினஆசீர்வதித்தனஇந்த கலாச்சாரம் யூதர்களின் மதத்திலும் பரவிவிட்டதால் பழைய ஏற்பாடு முழுவதும் சமுதாயத்தில் உயர்ந்த நிலையில் உள்ள பலருக்கும் ஜெகோவா நோ¢லும்கனவிலும் தா¢சனம் தருகிறார்எளிய மக்களுக்கும்வறியவர்களுக்கும் ஜெகோவா காட்சி கொடுத்ததாகவோ அவர்களுடன் பேசியதாகவோ பைபிளில் ஒரு கதை கூட இல்லை.__________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard